Pyetja 1/40

Testi 51

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autobusëve në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me bankinë të dëmtuar, që mund të shembet.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron vetëm të ngadalësojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në oraret që tregohen në tabelë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një ishulli trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron tu japësh përparësi mjeteve, që vijnë nga kahu i kundërt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron hyrje nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë me dy sense lëvizje, me nga tre korsi për çdo sens.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesa.

Lista e testeve

Ndezja e dritës së verdhë fikse të semaforit tregon se drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në një postbllok të policisë.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh tipin e sistemit të drejtimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, për tu kthyer majtas, mjeti duhet të kishte zënë korsinë e majtë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, për t’u kthyer nga e majta në një rrugë me një sens lëvizjeje, duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: T, G, P, B.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të një kurrizi rrugor, kur rruga ka dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Manovra e parakalimit duhet të fillojë nga një distancë jo më e vogël se largësia e sigurisë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i autokampeve që tërheqin rimorkio në autostrada.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në autoveturë është maksimumi 5 veta.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët duhet të jenë prodhime origjinale të fabrikave të licencuara dhe funksionale.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të mos lëvizet gjymtyra e thyer para se të bëhet e palëvizshme.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të dezinfektohen djegiet me alkool.

Lista e testeve

Korsia e lëvizjes është e rezervuar vetëm për qarkullimin e biçikletave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Tiranë duhet të kthehemi djathtas në degëzimin e dytë.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë tregon vazhdimësinë e rrugës në kushtet e një bore të madhe.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se, në afërsi, ka linja hekurudhore të pambrojtura.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë nënkalime në rrugët kryesore.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur janë ndezur fenerët e përparmë mjegullçarës.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga mjeti i policisë rrugore, me të cilin kryejnë shërbim.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit e shkarkon pronarin ose drejtuesin e mjetit nga përgjegjësia civile, në rast aksidenti rrugor për faj të tij.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel është më e madhe, nëse tymi i shkarkuar paraqet ngjyrë të errët.

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim duhet të mbahen hapur xhamat e makinës.

Lista e testeve