Pyetja 1/40

Testi 50

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin vetëm të autoveturave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë faktike mbi 7 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kryqëzimi ku po futemi është i rregulluar me një rrethqarkullim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kufizimin e shpejtësisë dhe ndalimin para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se po lëvizim në një rrugë me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, si në figurë, lejon qarkullimin e mjeteve në korsinë A të emergjencës, kur ajo është e lirë.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën e verdhë dhe drejtuesi i mjetit ka hyrë në kryqëzim, duhet të vazhdojë lëvizjen për të liruar kryqëzimin.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na ndalon të kthehemi majtas kur e kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në ngushtimet e rrugëve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangim veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti S është i detyruar të lëvize vetëm drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të rregullt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i dyti.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas mjetit H.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur e lejon sinjalistika.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet, në rrugë me një korsi për çdo sens, duhet të spostojë mjetin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në autostrada, shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm natën.

Lista e testeve

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor vlefshmërie për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motomjeteve me tri rrota dhe me kabinë.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të kujdesemi për gjendjen e tij deri në mbërritjen e ambulancës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Në korsinë e emergjencës lejohet qarkullimi normal i të gjitha mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve, që udhëtojnë drejt porteve, se deti është shumë i trazuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon afrimin e një “KALIMI NË NIVEL”.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë, të vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregojnë kohëzgjatjen për të cilën është në fuqi sinjali.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një parkim, që gjendet pas 300 m.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara, në rastet e parakalimeve.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e shkaktuara në njerëz, kafshë e materiale.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke fikur motorin në rast të ndalimit të zgjatur të mjetit.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, rritet mundësia për të shkaktuar aksident rrugor.

Lista e testeve