Pyetja 1/40

Testi 5

Sinjali në figurë ndalon parakalimin në ngjitje dhe zbritje të kurrizit të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një impiant semaforik, me vendosje horizontale të fenerëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndalohet qëndrimi dhe pushimi për mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e mjeteve të invalidëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin nga e majta ose nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në rrugë dytësore, e cila ndërpritet me një rrugë tjetër me përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, ku mjeti në rrugën kryesore ka përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga rrugët dytësore.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë ndalon kalimin e mjeteve mbi të.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin në pjesën ngjitëse të kurrizit.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin jeshil të ndezur, lejon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Rënia pa ndërprerje e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore ndalon lëvizjen e mjeteve që nuk janë futur në kryqëzim, përveç atyre të ndihmës së shpejtë në

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar ishpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, kur këmbësorët që kapërcejnë karrexhatën vonojnë të largohen ose japin shenja hutimi.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti O për t'u kthyer majtas duhet të ketë ndezur sinjalin, para se t'i afrohet kryqëzimit.

Lista e testeve

Është e ndaluar të rregullosh shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në përputhje me gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D duhet të kalojë para mjetit R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i autokampeve që tërheqin rimorkio në autostrada.

Lista e testeve

Nëse nga rënia aksidentale e ngarkesës është shkaktuar bllokimi i karrexhatës, drejtuesi i mjetit duhet të zhvendosë ngarkesën e rënë dhe të lirojë sa më shpejt karrexhatën.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) mund të jetë i tipit ballor (i vendosur në timon dhe kroskot) dhe anësor ( i vendosur në dyert anësore të automjetit).

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të vlerësojë situatën, me qëllim që të mbrojë të dëmtuarin nga rreziqe të tjera.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurt drejtimin, sepse largon lodhjen.

Lista e testeve

Në rrugë interurbane dytësore lejohet të qarkullojnë ciklomotorë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon numrin e autostradës, në të cilën ndodheni ose do të futeni.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se, në afërsi, karrexhata mbyllet.

Lista e testeve

Paneli plotësues, si në figurë, tregon se po bëhen punime vijëzimi mbi asfalt.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në rrugët me borë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë, me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një parakalim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo dy vjet mbi moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Kompania siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor mbështetet në dokumentacionin e bërë nga komisioni i vlerësimit të dëmeve.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të nisemi nga vendi duke shkelur pedalin e gazit deri në fund.

Lista e testeve

Fenomeni i rrëshqitjes në kthesa rritet, nëse presioni i fryrjes së gomave të aksit të përparmë ndryshon nga njëra tjetra.

Lista e testeve