Pyetja 1/40

Testi 49

Sinjali në figurë paralajmëron mundësinë e formimit të pellgjeve të ujit në raste shiu.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe, nëse është e nevojshme, të ndalojmë lëvizjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një autoveturë të parakalojë një mjet transporti mallrash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve në zonën doganore në kufi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal detyrues për drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar djathtas për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se në kryqëzim jemi të detyruar të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin në kthesë.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë mund të jetë rrugë urbane kryesore.

Lista e testeve

Kur në semafor është e ndezur drita jeshile, drejtuesi i mjetit mund te kthehet djathtas, por duke ju dhënë përparësi kalimi këmbësorëve që kapërcejnë karrexhatën.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë është veprim i barasvlershëm me ndezjen e dritës së verdhë të semaforit për mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Në figurë tregohet se mjetet A dhe N kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të rregullt.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P ka të drejtë të kthehet vetëm djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe E kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Në përfundim të manovrës së parakalimit duhet kaluar në të djathtë të rrugës, pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që parakalohet.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt mund të bëhet me litar të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të ndihmojë të dëmtuarin pa ndërmarrë iniciativa që i takojnë organeve kompetente mjekësore.

Lista e testeve

Ndalohet në çdo rast drejtimi i mjetit kur kurohemi me barna mjekësore me veprim qetësues.

Lista e testeve

Rrugët interurbane kryesore janë të rezervuara vetëm për qarkullimin e disa kategorive të mjeteve me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një telefoni për thirrjen e shërbimit “TAKSI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë orienton drejtuesit e mjeteve për vazhdueshmërinë e kthesës.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge, ku po kryhen punime mirëmbajtje rruge.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet kujdes, sepse mund të ndeshim kamionë që lëvizin ngadalë në ngjitje.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë është në funksion.

Lista e testeve

Certifikata e Kontrollit Teknik të mjetit është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet atëherë kur ndërhyn kompania siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin.

Lista e testeve

Gjendja jo e mirë e karrocerisë dhe e amortizatorëve të mjetet me motor mund të jetë shkak për ndotje akustike.

Lista e testeve

Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë në rrugë.

Lista e testeve