Pyetja 1/40

Testi 48

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me të përpjetë të fortë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge ku bëhen punime.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon përdorimin e borisë, kur mjeti qe ndodhet përpara vonohet në semafor, ndërkohë qe drita jeshile eshte e ndezur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përcakton kufirin e shtetit me detyrimin për të ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se, në kryqëzimin ku po afrohemi, është e ndaluar të kthehesh djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon rrugë të deformuar nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge të ngushtë, që lejon kalimin vetëm për një rresht mjetesh.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin edhe në kthesë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeteve në korsitë A, B dhe C ju ndalohet lëvizja drejt në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme, si në figurë, janë semaforë të korsive, që rregullojnë qarkullimin e mjeteve në karrexhata me disa korsi.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë detyrojnë të ruash shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave që transportohen.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të përshtatni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke e zvogëluar atë sipas rastit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për t'u kthyer majtas duhet ta lërë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon para mjetit C.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet ndalimi i mjetit në anë të trafikndarësit, kur drejtuesi mendon se mjeti ka defekt.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi pjesët e sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse na mbron pjesërisht nga goditjet e forta në kokë në rast aksidenti.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, ai duhet të mbahet në pozicion ulur ose shtrirë.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet vetëm të njoftojmë shërbimin zjarrfikës dhe të presim.

Lista e testeve

Në zonën urbane këmbësore lejohet të qarkullojnë motorët.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, mjetet duhet të lëvizin me shpejtësi jo më të madhe se 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon mundësinë e pranisë së makinerive apo punëtorëve që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon distancën ku fillon hyrja në fuqi e sinjalit që shoqëron.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas 300 metra në drejtimin e shigjetës, ndodhet një vendparkim.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kërkojmë të lëvizim drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Kur zotëruesi i lejedrejtimit ka jo më pak se 20 pikë dhe për një periudhë prej 2 vjetësh nuk kryen shkelje, për të cilat parashikohet zbritje pikësh, atij i shtohen 2 pikë në lejen e drejtimit,

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, shkarkohet nga përgjegjësia duke i paguar të dëmtuarit.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i borive të pamiratuara nga fabrika prodhuese.

Lista e testeve

Mbajtja e mjetit në rrugë dhe ruajtja e pozicionit bëhet më e vështirë, nëse udhëtojmë me goma të aksit të përparmë me presion fryrje të ndryshëm nga njëra tjetra.

Lista e testeve