Pyetja 1/40

Testi 47

Sinjali në figurë gjendet edhe në rrugë urbane.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të lëvizni sa më në të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal ndalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon edhe qëndrimin, edhe pushimin e mjeteve në të dy anët e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë / lejon të vazhdosh drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një shpëtuese trafiku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të një rrugë kryesore me një rrugë dytësore, nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë kufizon hapësirën e rezervuar për pushimin e autobusëve.

Lista e testeve

Sinjali i ndritshëm në figurë është semafor për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na detyron të lirojmë menjëherë kryqëzimin kur kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada në Republikën e Shqipërisë është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në përshtatje me gjendjen e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim goma në gjendje të mirë teknike.

Lista e testeve

Kur lëvizim në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen manovrat e forta, duke vepruar me kujdes në timonin e mjetit.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të ndryshojë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi shinat hekurudhore.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon pas mjetit B.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Gjatë parakalimit të mjetit duhet të mbajmë distancë anësore të pranueshme për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet tërheqja e automjeteve.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut bën pjesë në pajisjet e detyrueshme të automjetit.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët duhet të jenë prodhime origjinale të fabrikave të licencuara dhe funksionale.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të largojmë, në çdo rast, të dëmtuarin nga vendi i aksidentit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore kanë të paktën dy korsi për sens lëvizje dhe mundësisht një korsi për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon afrimin e një mbikalimi për të ndryshuar sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e autotrenave dhe të gjysmërimorkiatorëve të vazhdojnë lëvizjen drejt, për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Peneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë një sinjali rreziku, tregon se gjatësia e pjesës së rrezikshme të rrugës është 380 metër.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën që ndez fenerët e pasmë kundër mjegullës.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet nëse qarkullon me një mjet, të cilit i ka mbaruar afati i kontrollit teknik.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit duhet rritur shumë numri i xhirove të motorit.

Lista e testeve

Ekuilibrimi jo i mirë i rrotave drejtuese shkakton dridhje të timonit të mjetit.

Lista e testeve