Pyetja 1/40

Testi 46

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, sidomos kur shkëmbeheni me mjete të tjera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon mjetin ti afrohet mjetit që ka përpara në distancë më të vogël se 70 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se është e ndaluar të kthehesh djathtas, në kryqëzimin që po afrohet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e një detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës “NDAL DHE JEP PËRPARËSI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, ku mjeti në rrugën kryesore ka përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga rrugët dytësore.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale, si në figurë, tregojnë pengesë brenda karrexhatës.

Lista e testeve

Në sinjalistikën në figurë tregohet zona për qëndrimin e autobusëve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë të verdhë të ndezur lejon kalimin e kryqëzimit nga mjetet që kanë hyrë në kryqëzim, në momentin e ndezjes së dritës së verdhë.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë me dritë të verdhë të ndezur detyron lirimin e kryqëzimit nga biçikletat.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugët e asfaltuara dhe të porsa lagura nga shiu.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti E për tu kthyer majtas duhet të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të ndryshosh në mënyrë të papritur drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E, M, C.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i autotrenave në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të shmanget rënia e saj.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të ketë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur ai funksionon.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit, kur ekzistojnë, duhet të vendosen si nga drejtuesi i mjetit ashtu dhe nga pasagjerët.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të ndihmojmë të dëmtuarin, sa më mirë të jetë e mundur, në pritje të ndihmës mjekësore.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie dhe mbeturina të veshjeve në pjesët e trupit, duhet të largohen menjëherë mbetjet e veshjeve.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit duhet të bëjë shumë kujdes kur në to qarkullojnë fëmijë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën nga zonat e shërbimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon korsitë e karrexhatës që mund të përdoren për shkak të punimeve rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrezikun e përplasjes me mjete që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës ku mund të gjenden mjete të rënda në lëvizje të ngadaltë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me dritë jeshile në kroskot, kur janë të ndezura dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autobusët me peshë të përgjithshme deri në 3.5 tonë.

Lista e testeve

Me përgjegjësi civile, në rast aksidenti rrugor, kuptohet detyrimi për të zhdëmtuar palën e dëmtuar nga aksidenti.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i borive të pamiratuara nga fabrika prodhuese.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të kontrollojë gjendjen dhe funksionimin e sinjaleve të drejtimit.

Lista e testeve