Pyetja 1/40

Testi 45

Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje në tunel për mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një rruge me gunga.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalim parakalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në atë rrugë ndalohet të qarkullohet me shpejtësi më të vogël se 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se do ndeshim sinjalin “STOP” në kryqëzim.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë nuk është e nevojshme të sigurohemi dhe të kemi kujdes, sepse e kemi ne të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon që të kalojmë mbi të me mjet.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë mund të jetë një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e këmbësorëve në kryqëzime.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon të futen në kryqëzim mjetet që ndodhen përballë tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesët e rrugës, që kanë fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H për t'u kthyer majtas, duhet të zinte korsinë e majtë.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në kryqëzimet që rregullohen me rrethrrotullim të detyruar, duhet ta lemë qendrën e kryqëzimit në të majtën tonë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti F, kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P e kalon kryqëzimin i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kushtet e motit me shi.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jetë prezenca e mjetit që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet qëndrimi i mjetit në korsinë e emergjencës më shumë se tre orë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut bën pjesë në pajisjet e detyrueshme të automjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe zotëron lejedrejtimi, mund të drejtojë mjete nëse komisioni mjekësor vërteton se nuk është me përdorues i lëndëve narkotike.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet një seri kthesash të rrezikshme.

Lista e testeve

Kufizuesit në figurë tregojnë afrimin në një kryqëzim në formë “T“-je.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një vend grumbullimi për mjetet e aksidentuara.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në zonën e kufizuar me vijë të verdhë të pandërprerë, brenda të cilës është shënuar fjala “BUS” (autobus).

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rimorkiojmë një mjet me defekt.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 5 vjet deri në moshën 50 vjeç, përjashtuar invalidët.

Lista e testeve

Personi përgjegjës në një aksident rrugor nuk i nënshtrohet sanksioneve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit duhet rritur shumë numri i xhirove të motorit.

Lista e testeve

Dëmtimi i amortizatorëve ndikon në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve