Pyetja 1/40

Testi 43

Sinjali në figurë paralajmëron se rruga në vazhdim është e mbyllur.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, për të qenë të gatshëm të ndalojmë kur është ndezur drita e kuqe e semaforit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas tij, sinjalet e ndalimit të mëparshme nuk kanë më vlerë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në ditët dhe oraret e përshkruara në sinjal, është i ndaluar pushimi i mjeteve që pastrojnë rrugën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyrueshëm për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të tregojmë kujdes e të shmangim rrezikun e përplasjes me mjetet që kërkojnë të futen në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin e mjeteve përkohësisht mbi të.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë jeshile të ndezur lejon hyrjen në kryqëzim.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lirimin e kryqëzimit nga cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore për autokarrot, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Në figurë tregohet një kryqëzim ku zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke u vendosur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: R, D, A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: S, B, L, D.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në orët e vona të natës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara zvogëlon stabilitetin e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm gjatë qarkullimit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, duhet të bllokohet rrjedhja e gjakut me garzë sterile ose me copë të pastër.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie që përfshijnë trupin, plagët duhet të mbulohen me material të mundshëm steril (të pastër).

Lista e testeve

Abuzimi me alkoolin i shkakton drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vendin për të kërkuar asistencë teknike ose ndihmë mjekësorë në autostradë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon hyrje në rrugë dytësore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rezervuar vetëm për lëvizjen e autoveturave.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve, në çdo rast, në afërsi të sinjaleve rrugore.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në autostradë, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Kontrata e blerjes së mjetit është dokument që duhet mbajtur detyrimisht në mjet.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore bazohet në parimin, sipas të cilit çdo dëm duhet të dëmshpërblehet.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor mund të shkaktohet nga funksionimi jo i mirë i sistemit të ndezjes.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) garanton funksionimin vetëm nëse gomat janë të reja.

Lista e testeve