Pyetja 1/40

Testi 42

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, në të cilën krijohen erëra të forta anësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon hyrjen për të gjitha mjetet që kanë përballë këtë sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron të ngadalësojmë shpejtësinë dhe te ndalojmë para stacionit në autostradë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi me shpejtësi të ndryshme, por jo më të madhe se ajo e lejuara për atë kategori rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet të ndalojmë pas distancës 320 metër dhe të japim përparësi majtas e djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Vijat e bardha gjatësore të ndërprera, në anë të karrexhatës, gjenden në zona që ndajnë karrexhatën nga korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia C lejon vetëm kthimin nga e djathta.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjen në stacionet autostradale.

Lista e testeve

Fenerët e tipit B të paraqitur në figurë, kur pulsojnë detyrojnë që mjetet që kthehen djathtas t’u japin përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada për autoveturat është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim në kryqëzime, kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit “Jep përparësi” është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L duhet të presë kalimin e mjeteve H, A dhe F.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit është e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të mos pengojë lirshmërinë e drejtuesit në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet, në rast se sinjalizimi i ndritshëm i rrezikut nuk funksionon, duhet të ketë prapa panelin për ngarkesat e varura ose sinjalin e lëvizshëm të

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të vogël se 135 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Gjatë dhënies së ndihmës së parë duhet të shmanget çdo ndërhyrje e gabuar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurt drejtimin, sepse largon lodhjen.

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë të pajisura me korsi emergjence.

Lista e testeve

Sinjali në figurë këshillon drejtuesit e mjeteve të vendosin zinxhirë në goma ose të përdorin goma për borë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në vazhdim rruga është shumë e ngushtë.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë që mund të lëvizet në rreshta paralele për distancën e treguar.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi, para se të hyjmë në trafik duhet t’u japim përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri kanë vënë rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit është i detyruar t'i paraqesë punonjësit të policisë aktin e shitblerjes.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, paguan dëmet e shkaktuara, vetëm nëse mjeti drejtohet nga pronari.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi.

Lista e testeve

Në sistemin e frenimit duhet të bëhet kontroll i aftësisë së bllokimit të mjetit me frenat e dorës (të parkimit).

Lista e testeve