Pyetja 1/40

Testi 41

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron rrugë të deformuar pas një distance prej 320 metra

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një automjeti për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë deri në 3.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në qendrat e banuara, e lejon pushimin nga ora 17:00 deri në 20:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në afërsi të një kryqëzimi dhe të detyron të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një korsi të rezervuar për kamionët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge të ngushtë, që lejon kalimin vetëm për një rresht mjetesh.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë kryesore me gjashtë korsi.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë pa e zënë kryqëzimin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në hyrje të një ure të ngushtë, e cila është me një korsi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, afër vendkalimit të këmbësorëve.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave aktive.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia.

Lista e testeve

Në figurë tregohet se mjetet A dhe N kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit "STOP" është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë kalimin e mjetit O.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D duhet t’i japë përparësi mjetit H.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në karrexhatat e rrugëve me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) fryhet automatikisht në rast goditje të fortë të mjetit.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të vendoset në pozicion shtrirë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të nxitet i dëmtuari të lëvizë gjymtyrën e thyer për të vlerësuar dëmtimet.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit duhet të presë derisa këmbësorët të kalojnë plotësisht karrexhatën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në rrugën që vjen pas sinjalit, ndalohet të përdoren sinjalet akustike (boritë).

Lista e testeve

Shigjetat e kufizuesit në figurë tregojnë se kthesa e fortë është majtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjaleve të punimeve në rrugë, tregon fundin e këtyre punimeve.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë vazhdimin e rrugës dytësore dhe ndërprerjen e saj me rrugë me përparësi.

Lista e testeve

Sinjalizimi zanor (boria) duhet përdorur me kohëzgjatje sa më të madhe që të jetë e mundur.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, certifikatën e sigurimit të mjetit.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të mbahen dritaret e mbyllura.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga prania e lubrifikantëve të ndryshëm në karrexhatë.

Lista e testeve