Pyetja 1/40

Testi 40

Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron zhurmë ose dritë të fortë, që shkaktohet nga ulja apo ngritja e avionëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autobusëve të shkollave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalim qarkullimi për mjete që janë më të larta se 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të ndryshojmë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e detyrimit për të ruajtur një distancë sigurie 30 metër me mjetin përpara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës “NDAL DHE JEP PËRPARËSI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paraqet një ishull trafiku.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mund të kryhet manovra e parakalimit edhe në kthesë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i verdhë i ndezur, i semaforit në figurë, detyron të gjitha kategoritë e mjeteve të ndalojnë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 100 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, kur kafshët që gjenden në karrexhatë japin shenja frikësimi.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë nuk ka të drejtë të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Në një rrugë me tre karrexhata gjithmonë karrexhata e mesit është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D lëviz i pari, pasi ka krahun e majtë të lire.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet H dhe B mund të kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i mjeteve që tërhiqen me kafshë në ngjitje të një kurrizi rruge, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Qëndrimi në korsinë e emergjencës në autostrada lejohet në rastet kur mjeti ka defekt, që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të mbajë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të hidhet ujë në të për të mundësuar daljen e tij.

Lista e testeve

Ndalohet të drejtojmë mjete kur vuajmë nga sëmundje që e pengojnë drejtimin e tij.

Lista e testeve

Në rrugë urbane kryesore lejohet qarkullimi i mjeteve me të njëjtën shpejtësi maksimale si në autostradë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një rruge interurbane kryesore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalimin e kalimit për mjetet e paraqitura në sinjal.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të ulim shpejtësinë, sepse rruga mund të jetë e rrëshqitshme.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e parkimit të lejuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur nuk është vënë rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 10 vjet, për personat nën moshën 50 vjeç.

Lista e testeve

Personit përgjegjës në një aksident rrugor mund t’i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të mos praktikohet shtypja e shpeshtë e pedalit të gazit.

Lista e testeve

Gomat drejtuese me presion të ulët rritin sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve