Pyetja 1/40

Testi 4

Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme me pjerrësi prej 10%.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lajmëron fëmijët që të mos zbresin nga trotuari.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve me tre rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ka vlefshmëri vetëm në orët e natës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalim qarkullimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar, sepse ke përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohemi, ndalohet kthimi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Drita e verdhë e semaforit ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na detyron të ndalojmë edhe kur e kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot, në rrugë urbane është 50 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në kthesa.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i gomave te mjetit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti L mund të kthehet djathtas ose të kalojë drejt kryqëzimin.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kthesë në një rrugë interurbane kryesore, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: N, A, R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet qëndrimi i mjetit në korsinë e emergjencës më shumë se tre orë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, i vendosur në rrugë interurbane, mund të sinjalizojë rënien e një ngarkese, e cila është e padukshme në një distancë 100 metra.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët prodhohen sipas karakteristikave të peshës dhe gjatësisë të fëmijëve.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të kujdesemi për gjendjen e tij deri në mbërritjen e ambulancës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve e rrit përqendrimin e tyre gjatë drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zona këmbësore apo turistike, sipas drejtimit që tregohet nëpërmjet shigjetave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që është e detyrueshme t’i jepet përparësia mjeteve që vijnë nga korsia e djathtë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon që ka mjete të aksidentuara në rrugë.

Lista e testeve

Kur nis mjetin nga vendi, drejtuesi duhet të shkelë pedalin e gazit deri në fund dhe të lirojë menjëherë pedalin e friksionit që të niset sa më shpejt.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar sapo të ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit është i detyruar t'i paraqesë punonjësit të policisë librezën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së mjetit.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mund të riparojë automjetin e palës së dëmtuar në serviset e përcaktuara prej saj.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor bëhet më shqetësuese në tunele.

Lista e testeve

Presioni i fryrjes së gomave drejtuese, sipas rekomandimeve te fabrikes prodhuese, ndikon në rritjen e qëndrueshmërisë se mjetit në lëvizje.

Lista e testeve