Pyetja 1/40

Testi 39

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzime rrugësh të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë llojeve të mjeteve pa motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalim qarkullimit për të gjithë automjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas, në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një ishulli trafiku të mundshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës “JEP PERPARESI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon të kalojmë kryqëzimin pa ndaluar mjetin.

Lista e testeve

Bordura e trotuarit me shirita me ngjyrë të verdhë e të zezë, si në figurë, tregon se ka punime në rrugë.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme në figurë janë semaforë vetëm për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një ure të lëvizshme, duhet të ndaloni lëvizjen para sinjalit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë urbane është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar, kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Vijat e bardha (shirita të pjerrët paralel) mbi rrugë, si në figurë,tregojnë pjesë të rrugës mbi të cilat ndalohet kalimi dhe qëndrimi i mjeteve.

Lista e testeve

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E ka të drejtë të kthehet vetëm majtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet L dhe N kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t'i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon, që të zërë hapësirë sa më të vogël.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i mjeteve me ngarkesa të hapura, të pasistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vazhdojë lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar nga aksidenti rrugor është detyrim vetëm nëse gjykohet aksident i rëndë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm udhëtimin.

Lista e testeve

Vendkalimi i këmbësorëve është pjesë e rrugës e ndarë nga karrexhata me një vijë të verdhë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve, që këshillohet të mos tejkalohet në kushte normale të motit dhe të trafikut.

Lista e testeve

Sinjalet në figurë janë të vendosur edhe në autovetura.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë një pjesë rruge me kthesa të rrezikshme .

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur janë thyer rregullat për ruajtjen e ambientit nga zhurmat.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore përjashton nga dëmshpërblimi pasagjerët e mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor rritet kur tubi i shkarkimit të gazrave është i dëmtuar.

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave mund të shkaktohet nga konsumi i ferrotave më shumë se norma e rekomanduar.

Lista e testeve