Pyetja 1/40

Testi 38

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetit, për ta kaluar sa më shpejt këtë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë të rrugës ku mund të kalojnë papritur kafshë të egra.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet që një autoveturë të parakalojë një motor me dy rrota, me kusht që manovra të bëhet brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet një stacion autostrade ku është i detyruar ndalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që rruga është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të qarkullosh me shpejtësi të barabartë ose më të madhe se 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, si rregull, është i vendosur në kryqëzime me rrezikshmëri të lartë ose me fushëpamje të pamjaftueshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim te rrugës kryesore me një rruge dytësore nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet që autoveturat të kalojnë në zonën e kufizuar me të verdhë.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbrit).

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e ndalon kthimin majtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 40 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga gjendja e rrugës (nga pjerrësia e rrugës, kushtet e trafikut, kushtet atmosferike, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, të dy korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Mjetet me motor, në një rrugë me dy karrexhata duhet të qarkullojnë në karrexhatën e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P kalon pas mjeteve C dhe A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur mjeti që parakalohet është një motor me kosh.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të lëvizet në sens të kundërt të qarkullimit vetëm për një pjesë të vogël rruge.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) bëhet vetëm me karrotrec.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë, jastëku i ajrit (airbag) siguron mbrojtje më të madhe nga goditjet.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe me kujdes, pa e nxjerrë trupin e huaj.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit.

Lista e testeve

Korsia e biçikletave është pjesë gjatësore e rrugës e rezervuar për qarkullimin e biçikletave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u kujton drejtueseve të mjeteve orarin për t’u ushqyer.

Lista e testeve

Kufizuesit anësorë në figurë tregojnë kufirin anësor të rrugës me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit që paralajmëron rrezik “RËNIE GURËSH”, tregon fillimin e rrezikut.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë, përveç rasteve kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) lejohen të përdoren në rrugë urbane, veçanërisht natën.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtosh kamionë me peshë me ngarkesë deri 4 tonë.

Lista e testeve

Personit përgjegjës në një aksident rrugor i anulohet leja e drejtimit në çdo rast.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme.

Lista e testeve

Konvergjenca e rrotave drejtuese ndikon në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve