Pyetja 1/40

Testi 37

Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme, djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon hyrjen në rrugë të motokarrove.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e kufizimit të shpejtësisë prej 50 km/orë, të vendosur më parë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet të vazhdosh lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një kantieri rrugor.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse e drejta e përparësisë ka mbaruar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi duke lëvizur në një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Vijat drejtuese, në kryqëzimin si në figurë, orientojnë drejtuesit e mjeteve për rastet e kthimit majtas.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjet në stacionet e metrosë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin djathtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave aktive.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen manovrat e forta me mjetin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A ka ndaluar në rregull, sepse është larg kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon njëkohësisht me mjetin C, pastaj mjeti H.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L duhet të presë kalimin e mjetit R.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të kryqëzimit, kur ai është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga e djathta.

Lista e testeve

Korsia e emergjencës në autostrada mund të përdoret për lëvizjen e mjeteve kur trafiku është i rënduar.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë është maksimumi 8 veta.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për pasagjerët e motorëve me kosh.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të ruhet me kujdes deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të merren masat që të bëhen të palëvizshme gjymtyrët e dëmtuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë të përbashkët për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një degëzim në autostrade.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është panel fosforeshent, që gjendet prapa rimorkiove (përfshi gjysmërimorkiot) me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë distancën minimale dhe maksimale të sigurisë që duhet të ruhet ndërmjet automjeteve.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon vendin ku rruga bëhet me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Fenerët joverbues shërbejnë për të ndriçuar rrugën, pa shkaktuar verbim.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesit të mjetit i ka përfunduar vlefshmëria e lejedrejtimit.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur fakti nuk konsiderohet një vepër penale.

Lista e testeve

Zhurmat e forta, të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, rritet gjatësia e gjurmës së frenimit.

Lista e testeve