Pyetja 1/40

Testi 36

Sinjali në figurë paralajmëron një degëzim dhe detyron kthimin djathtas.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë, në kushte të vështira atmosferike, duhet rritur distanca e sigurisë me mjetin para.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugëkalim të detyruar për kategoritë e mjeteve të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë me zinxhirë ose me goma për borë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një zonë shërbimi në autostrada.

Lista e testeve

Pas të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, e ndan karrexhatën në dy korsi lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon mund të ktheheni djathtas vetëm në kryqëzimin e dytë.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën jeshile lejohet kalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon kthimin djathtas të mjeteve që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada, për motorët me cilindratë më të madhe ose të barabartë me 150 cm³, është 110 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Në karrexhatat me dy korsi për çdo sens lëvizje lejohet lëvizja në rreshta paralele, në kushtet e trafikut të dendur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H duhet të presë kalimin e mjeteve C, R, A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi ose në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL” pa barriera (të papajisura me semafor ).

Lista e testeve

Para se të parakalojmë, në rrugët interurbane/ lejohet përdorimi i fenerëve verbues (dritat e gjata) apo boritë për të njoftuar drejtuesit e mjeteve që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i vështirë dhe manovra e lëvizjes prapa bëhet e domosdoshme, komplekset e mjeteve kanë përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të përparme të mjetit.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të prodhuara për fëmijë nën moshën 12 vjeç dhe me lartësi trupore më të vogël se 135 cm.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të largojmë, në çdo rast, të dëmtuarin nga vendi i aksidentit.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet vetëm të njoftojmë shërbimin zjarrfikës dhe të presim.

Lista e testeve

Autostrada është e pajisur me korsi emergjence.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend në kufi me Zvicrën.

Lista e testeve

Paraqitja e tabelës me ngjyrë të kuqe, si në figurë, u tregon drejtueseve të mjeteve që të ndalojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit që paralajmëron rrezik ”MATERIALE TË PAQËNDRUESHME MBI RRUGË”, tregon vendin ku fillon rreziku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pikë të ndihmës së shpejtë në drejtim të shigjetës.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur në rrugë verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve.

Lista e testeve

Zotëruesit të lejedrejtimit që ka më pak se 20 pikë dhe për një periudhë prej 2 vjetësh nuk kryen shkelje, për të cilat parashikohet zbritje pikësh, sasia e pikëve i bëhet 20.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind atëherë kur shkaktohen dëmtime të rënda te njerëzit.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit të motorit, kur mjeti është i ndaluar.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga përdorimi i gomave të reja.

Lista e testeve