Pyetja 1/40

Testi 35

Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet kufizim shpejtësie prej 70 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve vetëm për të hipur ose zbritur njerëzit nga mjeti.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në fillim të një rruge me pjerrësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me zinxhirë në gomat aktive.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në distancë 320 metër para sinjalit “JEP PËRPARËSI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon të kalojmë kryqëzimin pa ndaluar mjetin, por duke respektuar rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi dhe me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë është vetëm për biçikleta.

Lista e testeve

Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese në figurë të detyron të ndalosh në pikën doganore.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende që frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme që në momentin e frenimit të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas mjetit R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti G është futur në kryqëzim dhe kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur sinjalizimi rrugor e ndalon këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit varet nga shpejtësitë e të dy mjeteve që marrin pjesë në manovër.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë automjete që tërhiqen nga një automjet tjetër, për shkak të avarisë apo defekteve.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm për të kërkuar ndihmë të shpejtë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët përdoren vetëm për fëmijët nën moshën 4 vjeç.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos lëvizen trupat e huaj të mundshëm të pranishëm në të.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të nxitet i dëmtuari të lëvizë gjymtyrën e thyer për të vlerësuar dëmtimet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një rruge të përcaktuar për qarkullimin e përbashkët të biçikletave dhe këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një zyre, e cila ndodhet në distancë 150 metër, ku mund të kërkoni informacion mbi hotelet e zonës turistike.

Lista e testeve

Tabela në figurë përdoret nga punonjësit që rregullojnë trafikun, për shkak të punimeve që bëhen në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “SENS I NDALUAR”, lejon hyrjen e autobusëve.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi linjat e tramvajeve.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues ditën është i lejuar vetëm në raste emergjence.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A1 lejohet të drejtosh motor, me ose pa kosh, me cilindratë deri në 125 cm3.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet për dëme me vlerë të vogël.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë.

Lista e testeve

Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar rritin mundësinë e aksidenteve rrugore.

Lista e testeve