Pyetja 1/40

Testi 34

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron urë të lëvizshme, që është në funksionim 24 orë në ditë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i mjeteve me dy rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e mjeteve që kanë në aksin më të ngarkuar një masë më të vogël se 6.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të kthehemi djathtas apo majtas, sipas rastit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të heqësh zinxhirët nga gomat, për të mos dëmtuar asfaltin e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që gëzon të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një ishull trafiku të vizatuar në sipërfaqen e rrugës.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë mund të jete rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar shiriti i bardhë horizontal, detyron ndalimin e mjeteve të transportit publik.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, rregullojnë hyrjet në kalimet e stacioneve të kontrollit në autostrada..

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që lëvizin pas tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet parakalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të mos futemi në kryqëzim, nëse nuk jemi të sigurt që mund ta lirojmë zonën e kryqëzimit në kohën e duhur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet B dhe C kalojnë të parët dhe në të njëjtën kohë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët malore, kur kemi përpara një autobus të linjës.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë të rrëshqitshme duhet të kryhet me shpejtësi të madhe.

Lista e testeve

Në autostrada, shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të pasme.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit persona me sëmundje të veçanta, që janë të pajisur me certifikatë të lëshuar nga komisioni mjekësor përkatës.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet t’i japë medikamente të dëmtuarit edhe pa pasur kompetencën e duhur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

Lista e testeve

Në rrugë urbane dytësore lejohet të lëvizet me mjet me shpejtësi deri në 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin, i cili duhet ndjekur, për të mbërritur në qendër të qytetit të Vorës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi në një rrugë pa dalje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur në rrugët interurbane, këshillon lëvizjen në dy rreshta paralelë në rast trafiku të dendur.

Lista e testeve

Gjatë pushimit, dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur aktivizohet freni i dorës.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur krijohen dyshime për aftësitë teknike dhe psiko-fizike të drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mundet të kërkojë pezullimin e lejes së drejtimit.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë dëmtimi i sistemit të shuarjes së zhurmave.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga prania e baltës në rrugë.

Lista e testeve