Pyetja 1/40

Testi 33

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qëndrimi i mjetit edhe në kthesë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të mbani distancë më të madhe se zakonisht me mjetet përpara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon parakalimin për mjetet me peshë me ngarkesë të plotë të barabartë me 3 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimeve të mëparshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve me motor, përveç atyre të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin me shpejtësi mbi 30 km/orë, por brenda kufijve maksimale të shpejtësisë që lejohet në atë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të një rrugë kryesore me një rrugë dytësore, nga e djathta.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale dhe anash karrexhatës, si në figurë, tregojnë se lejohet qëndrimi në afërsi të trotuarit.

Lista e testeve

Bordura e trotuarit me shirita me ngjyrë të verdhë e të zezë, si në figurë, tregon ndalim qëndrimi për mjetet.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta jeshile e ndezur lejon vazhdimin e lëvizjes sipas drejtimit të shigjetës.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon hyrjen në kryqëzim të mjeteve që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në ngushtimet e rrugëve.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H lejohet të lëvizë drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në karrexhatën e djathtë ose të mesit kur rruga është e ndarë me tri karrexhata të veçanta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari pastaj mjetet B dhe C kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S e kalon kryqëzimin i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit mund të përdorim borinë, nëse lejohet, për të njoftuar drejtuesin e mjetit që kemi përpara.

Lista e testeve

Hyrja në autostradë nga korsia e shpejtimit bëhet duke u dhënë përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve mbrojtëse për fëmijët nuk është i detyrueshëm nëse fëmija udhëton së bashku me prindin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të mos lëvizet gjymtyra e thyer para se të bëhet e palëvizshme.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit zvogëlon aftësitë e përqendrimit në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Në zonën urbane këmbësore lejohet qarkullimi i këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi në dalje të një zone me park lojërash apo të banuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se është i lejueshëm parakalimi nga e djathta vetëm për kamionët.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon mundësinë e krijimit të akullit mbi xhamin e përparmë.

Lista e testeve

Lejohet qëndrimi i mjetit për një kohë të shkurtër në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të pasmë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet një herë në dy vjet, për ata që janë pajisur për herë të parë me lejedrejtimi në moshën mbi 60 vjeç.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e shkaktuara në njerëz, kafshë e materiale.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura.

Lista e testeve

Kur grupi i timonit pëson defekt, mund të kërkohet një forcë më e madhe për lëvizjen e timonit.

Lista e testeve