Pyetja 1/40

Testi 32

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve, që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi biçikilistëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se qarkullimi do të bëhet me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Vlefshmëria e sinjalit në figurë fillon menjëherë pas tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtim të detyruar për kategorinë e mjeteve të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh para vijës tërthore të ndalimit dhe të japësh përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon prani të kantiereve rrugorë të përkohshëm.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një zonë ku është i lejuar qëndrimi i mjeteve.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, për t'u kthyer majtas duhet zënë korsia e majtë.

Lista e testeve

Semafori në figurë përdoret vetëm për mjetet që ecin mbi shina.

Lista e testeve

Fenerët e tipit A, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë detyrojnë që mjetet të lëvizin me kujdes të veçantë.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 120 km/orë për motorët me kosh.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të ngadalësojmë shpejtësinë për të qenë në gjendje të frenojmë brenda hapësirës së dukshme.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë me akull, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë tregohet që mjeti G është pozicionuar në rregull para kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer djathtas duhet të pozicionoheni sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: D, B, N, P.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet L dhe R kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kurrize të rrugës, në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë mjetin që ka përpara vetëm me anë të borisë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i pamundur mjeti, që ka në sensin e tij pengesën, duhet të shtojë shpejtësinë për të kaluar sa më shpejt atë.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt duhet të bëhet me lidhje të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit gratë shtatzëna, të pajisura me certifikatë mjekësore të kushteve të veçanta të rrezikut, të konfirmuar nga gjinekologu.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion gjysmë ulur për t'i lehtësuar frymëmarrjen.

Lista e testeve

Ndalohet në çdo rast drejtimi i mjetit kur kurohemi me barna mjekësore me veprim qetësues.

Lista e testeve

Vendkalimi i këmbësorëve është pjesë e karrexhatës, në të cilën mjetet duhet t'i japin përparësi këmbësorëve që po e përshkojnë atë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është panel reflektues që tregon mjete që transportojnë lëndë të rrezikshme.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë, në rast shiu, distanca me mjetin përpara duhet të jetë me e madhe se zakonisht.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit, në çdo rast, në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të fenerëve verbues.

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin "taksi" edhe kur kërkohet përdorimi i duarve.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore përjashton nga dëmshpërblimi pasagjerët e mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor.

Lista e testeve

Ndërrimi i filtrit të ajrit zvogëlon ndotjen e mjedisit.

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ose të konsumuar zvogëlojnë stabilitetin (qëndrueshmërinë) e mjetit gjatë frenimit.

Lista e testeve