Pyetja 1/40

Testi 31

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rrisim shpejtësinë, sidomos në dalje nga tunelet kur era është e fortë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e automjeteve për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon gjerësinë maksimale të mjeteve që mund të kalojnë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e qarkullimit në rreshta paralelë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh gjithmonë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kryqëzim, në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një ishull trafiku.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar shiriti i bardhë vertikal, lejohet kalimi i mjeteve të transportit publik.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon kthimin majtas të mjeteve përballë tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore, për motorët me dy rrota me cilindratë jo më të vogël se 150 cm³, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të lëvizë vetëm drejt.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C i jep përparësi mjetit E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur ai është i rregulluar me semaforë.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i bllokojë rrugën mjeteve që kanë filluar parakalimin para tij.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhet pranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në zbritje.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut sinjalizon një ngarkesë të gjatë që del jashtë mjetit në pjesën e pasme të tij.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat mbi 65 vjeç, mosha e të cilëve është e vërtetuar me dokument.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë dhe kocka e gjymtyrës ka dalë jashtë, duhet të përpiqemi ta rivendosim përsëri në pozicionin e saj normal.

Lista e testeve

Karrexhata është e përbëre nga një ose më shumë korsi lëvizjeje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në korsinë ku është vendosur, drejtuesit e mjeteve duhet të lëvizin me shpejtësi më të vogël se 90 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që po vijnë nga sensi i kundërt i lëvizjes.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se ka ndodhur aksident rrugor.

Lista e testeve

Para nisjes nga vendi me ciklomotor, motor ose motor me kosh duhet të vendoset kaska mbrojtëse.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet, kur zotëruesi i lejes së drejtimit paraqet certifikatë mjekësore të 6 muajve të fundit, e cila vërteton që është i aftë nga ana psiko-

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur fakti nuk konsiderohet një vepër penale.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke vendosur bagazhe sipër mjetit.

Lista e testeve

Qëndrimi sa më afër timonit gjatë drejtimit të mjetit rrit sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve