Pyetja 1/40

Testi 3

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj tramvajit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një mbikalim të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për autobusët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi për mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal paralajmërimi për një rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e rrugës me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet edhe në autostrada.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur drita e verdhë e semaforit ndizet, pasi keni kaluar vijën tërthore të ndalimit, duhet të ktheheni mbrapsht.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë tregon ndalimin e kalimit të biçikletave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transporton.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në ngushtimet e rrugës ose në prani të pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetin përpara.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur bën që rrotat të rrëshqasin mbi shtresën e ujit.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: R, T, A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: A, C, N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i automjeteve të policisë.

Lista e testeve

Para se të parakalojmë duhet të sigurohemi që fushëpamja të jetë e mjaftueshme.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i të gjithë motorëve me cilindratë më të vogël se 250 cm³.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një përmirësim të punës së mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat që marrin dhe shpërndajnë postën.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të arritur shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Autostrada ka rrethim dhe sisteme asistence për përdoruesit e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në korsinë e majtë ndalohet qarkullimi për mjetet e transportit të mallrave me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është panel reflektues, që gjendet prapa kamionëve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “SENS I NDALUAR”, lejon hyrjen në rrugë vetëm për mjetet e treguara në panel.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndonjë nga dyert e mjetit nuk është mbyllur mirë.

Lista e testeve

Dokumenti i zhdoganimit të mjetit është dokument që duhet mbajtur në mjet.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind në rast vdekje të personave nga pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi pa kriter i borive të mjeteve me motor është shkak për ndotjen akustike të ambientit.

Lista e testeve

Gomat nevojitet të kontrollohen, nëse kanë dëmtime të mundshme në pjesën anësore apo ballore të tyre.

Lista e testeve