Pyetja 1/40

Testi 29

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në kthesë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me hekurudhën, të mbrojtur me barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e makinave bujqësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autoveturave që tërheqin një rimorkio edhe kur kalohet gjatësia 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në zonën e stacionit hekurudhor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se ajo e shënuar në të.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi që mjetet, që vijnë nga e majta, janë të gatshëm të na japin të drejtën e kalimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Vijat e zeza dhe të verdha fosforeshente, si në figurë, identifikojnë një kurriz artificial të vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, si në figurë, lejon pushimin e mjeteve në korsinë (A) të emergjencës.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur detyron drejtuesit e mjeteve t’u japin përparësi këmbësorëve, të cilët po kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e ndalon kthimin djathtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim në kryqëzime, kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim goma në gjendje të mirë teknike.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme që të ruajmë hapësirën e duhur me mjetet që këmbehemi.

Lista e testeve

Në figurë tregohet që mjeti P e ka kaluar gabim kryqëzimin.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: D, E, S.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i dyti.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, në rrugë me përparësi me dy korsi për çdo sens lëvizje, kur korsitë janë të rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që fuqia e motorit të mjetit tonë është më e madhe se ajo e mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset mbi ngarkesën që mund të ketë rënë në karrexhatë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t’u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë shfaqja e ngjyrës së kuqe të lëkurës, që tregon rritje të temperaturës.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie që përfshijnë trupin, plagët duhet të mbulohen me material të mundshëm steril (të pastër).

Lista e testeve

Në zonën urbane këmbësore mund të qarkullojnë edhe mjete të shërbimit të urgjencës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të dalë nga zona e banuar duhet të vazhdojmë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Paraqitja e tabelës me ngjyrë jeshile, si në figurë, u tregon drejtueseve të mjeteve që të vazhdojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit ”NDALIM QËNDRIMI”, tregon që ndalohet qëndrimi para dhe prapa sinjalit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë gjendjen e gomave para nisjes për udhëtim.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot, kur temperatura e vajit lubrifikues që qarkullon në motor rritet mbi normën e lejuar.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet për dëme me vlerë të vogël.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke përshpejtuar me pedalin e gazit, sa më shpesh dhe sa më fort.

Lista e testeve

Mirëmbajtja dhe kontrolli periodik i sistemit të drejtimit të mjetit rrit sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve