Pyetja 1/40

Testi 28

Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një mbikalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon hyrjen në rrugë të ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e vullnetshëm të mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të kthehesh djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim me detyrimin për t’u kthyer djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se po lëvizim në një rrugë që pas 320 metër duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se po lëvizim në një rrugë me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale, si në figurë, tregojnë një pengesë rrugore për shkak se bëhen punime.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin jeshil të ndezur, lejon këmbësorët të kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, lejojnë kalimin në korsinë që ndodhet poshtë shigjetës jeshile të ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, afër vendkalimit të këmbësorëve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdoren goma me presion të fryrjes më të ulët se ai i këshilluar normalisht.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë mund të lëvizë drejt ose të kthehet majtas.

Lista e testeve

Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, mjetet me motor mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A, kur nuk ka ndezur sinjalet e urgjencës, duhet ti japë përparësi mjetit M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë kryqëzimin sipas radhës: R, A, C.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet t’ia lehtësojë manovrën mjetit që parakalon.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të mos pengojë lirshmërinë e drejtuesit në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë menjëherë pas mjetit të bllokuar, në pjesën e pasme të tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët përdoren vetëm gjatë qarkullimit në rrugët interurbane dhe autostrada.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të pengojmë çdo ndërhyrje për të favorizuar punën e policisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve.

Lista e testeve

Autostrada është e hapur për te gjithë llojet e motorëve dhe ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë informon se rruga për të arritur në qendrën e banuar, të shënuar në sinjal, është e lirë (e kalueshme).

Lista e testeve

Paneli në figurë duhet të jetë gjithmonë i dukshëm dhe i vendosur në pamje ballore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një vend ku mund të krijohen pellgje uji.

Lista e testeve

Kur parkojmë mjetin në një të përpjetë (pjerrësi ngjitëse), duhet të kujdesemi që leva e marshit të ingranohet në marshin me të lartë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim drejt në tunel.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit në rastet e shikueshmërisë së kufizuar për shkak të mjegullës.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e ndodhura edhe jashtë shtetit kur shoqërohet me kartonin jeshil.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet.

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa, duhet që të rritet shpejtësia para se mjeti të futet në kthesë.

Lista e testeve