Pyetja 1/40

Testi 27

Sinjali në figurë paralajmëron disa kthesa, ku e para fillon nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të rrugës nga e majta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me motor qe tërheqin një rimorkio.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë ku ndalohet qarkullimi për mjetet e invalidëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të kalojmë majtas një pengese.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një detyrim për rrethqarkullim vetëm për automjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na urdhëron të lëvizim me shpejtësi të kufizuar dhe t’u japim të drejtë kalimi mjeteve që vijnë nga krahu i djathtë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Shkrimi “STOP” mbi rrugë, si në figurë, udhëzon që të ulim shpejtësinë dhe të ndalojmë, vetëm nëse ka mjete në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta e verdhë e ndezur na detyron të ndalemi para kryqëzimit ose të lirojmë menjëherë kryqëzimin, në qoftë se e kemi zënë atë.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë janë semaforë të veçantë, që këshillojnë lëvizje me shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me kosh, me cilindratë mbi 250 cm³, në rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë dhe në prani të sinjalit vertikal “Ndal dhe jep përparësi”, mjetet E dhe H detyrohen të ndalojnë para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Në rrugë është e ndaluar të qarkullosh, pa pasur arsye, me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, N, R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, tramvaji kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e karrexhatave me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që kemi fushëpamje të mjaftueshme për ta kryer atë pa rrezik.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysëmrimorkiatorët.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell ngarkesë më të vogël në rrotat e përparme.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag).

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Shenjë që tregon fillimin e gjendjes së shokut është lëkura e ftohtë me ngjyrë shumë të zbehtë.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të dezinfektohen djegiet me alkool.

Lista e testeve

Korsia e shpejtimit është pjesë e karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, në rast se kthehemi djathtas, futemi në një rrugë që ka kalim në nivel të pambrojtur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet një pengesë të përhershme, të vendosur brenda në karrexhatë, në rrugën për Kavajë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur në autostradë, këshillon daljen nga autostrada për të shmangur ngadalësimet e mundshme.

Lista e testeve

Lejohet qëndrimi i mjetit në prani të sinjalit “Ndalim qëndrimi”.

Lista e testeve

Kur ferrotat e frenave konsumohen më shumë se norma e lejuar, ndizet llamba që bën të dukshëm në kroskot simbolin e paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet në rast të drejtimit të mjetit nën ndikimin e alkoolit.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të mbajë në gjendje pune të mirë sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit pamor.

Lista e testeve