Pyetja 1/40

Testi 26

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë të mbyllur dhe jemi të detyruar të kthehemi mbrapsht.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të gjendet edhe në autostrada.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve ne krahun e rrugës ku është vendosur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kthim të detyruar majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalim qarkullimit për mjetet me peshë mbi 30 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi.

Lista e testeve

Vijat paralele të bardha të ndërprera, si në figurë, tregojnë kalim këmbësor të orientuar.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë paraqet një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Kur në semafor ndizet drita jeshile, drejtuesi i mjetit mund të vazhdojë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë tregon zhvillimin e një gare çiklistike.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti S ka kaluar në rregull kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, kur mjeti që parakalohet është i gjatë.

Lista e testeve

Për të dalë nga autostrada duhet të kaloni në korsinë e djathtë për t’u futur në korsinë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë, të paktën 1 metër larg nga kufiri i djathtë anësor i saj.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është i nevojshëm vetëm në rrugët jashtë qytetit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të hidhet ujë në të për të mundësuar daljen e tij.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij.

Lista e testeve

Korsia e emergjencës shërben për lëvizjen e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pikë furnizimi me benzinë, naftë dhe benzinë pa plumb.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përdoret për të vënë në dukje afrimin në një kryqëzim në formë “T”-je.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon mundësinë e formimit të akullit në sipërfaqen e rrugës, si rezultat i uljes së temperaturave.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se duhet t'u jepet përparësi mjeteve të pastrimit publik.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi çelësin që komandon larjen e xhamit të pasmë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorimi i tyre është kushtëzuar nga raporti mjekësor, gjatë lëshimit ose rinovimit të

Lista e testeve

Kompania siguruese dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, duke u bazuar edhe në procesverbalin e hartuar nga policia rrugore.

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë përdorimin e shpeshtë të pedalit të gazit në xhirot maksimale të motorit.

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë konsumim më të madh të vajit lubrifikues.

Lista e testeve