Pyetja 1/40

Testi 25

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para fillimit të kthesave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, e cila duhet të përshkohet me kujdes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjithë ciklomotorët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e automjeteve që përdorin si karburant djegës gazin e lëngët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që, pas disa kilometrash, duhet të përdorim zinxhirë në gomat aktive.

Lista e testeve

Pas sinjali në figurë duhet ta ulim shpejtësinë dhe nëse është e nevojshme të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin e mjetit në raste emergjence.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur semafori ka dritën e kuqe të ndezur lejohet kalimi i mjeteve, por me kujdes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na ndalon të kthehemi djathtas kur e kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në rrugët me pjerrësi të forta.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme që në momentin e frenimit të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B mund të kthehet majtas duke i dhënë përparësi mjetit A.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e djathta, si rregull, duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës, duke lënë qendrën e kryqëzimit në të majtë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, tramvaji T kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, në rrugët me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i dritave të gjata kur ndriçimi i rrugës është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të jetë i vendosur në rrugë në mënyrë të tillë, që të jetë i dukshëm të paktën në distancën 100 metra nga mjetet që vijnë pas tij.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit kandidatët për drejtues mjeti gjatë stërvitjes praktike me mjet.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të sigurojë dhe sinjalizojë sa më mirë zonën e aksidentit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, mund të përdorë për pushim korsinë e emergjencës, por jo me shumë se 3 orë.

Lista e testeve

Korsia e ngadalësimit shërben për hyrjen e mjeteve në autostrada.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon daljen nga kufiri territorial i bashkisë së Lushnjës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një poligon për qitje.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë vazhdimin e rrugëve kryesore dhe ndërprerjen e tyre me rrugë dytësore.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtosh automjete me peshe maksimale jo më të madhe se 3500 kg dhe me jo më shumë se 9 ndenjëse, përfshirë edhe atë të drejtuesit të

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur bëhet dëmshpërblimi i dëmit material.

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga rrëshqitja e rripit të dinamos.

Lista e testeve

Një frenim jo i mirë ose i çekuilibruar mund të shkaktohet nga një defekt i pedalit të friksionit.

Lista e testeve