Pyetja 1/40

Testi 24

Panelet distancometrike në figurë gjenden para një kalimi në nivel ose para një ure të lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë pyjore, në të cilën është i ndaluar kampingu.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të parakalohen biçikletat ose mjete të tjera pa motor, me kusht që manovra të bëhet brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ngadalësojmë shpejtësinë dhe të ndalojmë te dogana në kufi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve gjatë kohës kur kryhet pastrimi i rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin që të kthehemi mbrapsht.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një postblloku të doganave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kryqëzim, në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një kryqëzim ku mjetet, që qarkullojnë në karrexhatën me 4 korsi, kanë përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta dhe nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin gjatë gjithë karrexhatës.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me trekëndëshin e verdhë të ndezur, paralajmëron punimet në vazhdim mbi korsi.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon që të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave para se ato fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit duhet të përdorni mundësisht bori të fortë, për të parandaluar aksidentet rrugore .

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë ka të drejtë të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Mjetet që këmbehen me njëri tjetrin, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: C, N, S.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kthese, kur karrexhata është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të pozicionojmë mjetin nga e djathta.

Lista e testeve

Kur gjendemi para një pengese, që nuk lejon këmbimin me mjetet përballë, duhet të ndalojmë për t’u dhënë atyre përparësi.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm është i njëjtë për të gjitha mjetet e llojit autoveturë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit instruktorët e praktikës në autoshkolla, gjatë zhvillimit të mësimit praktik.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike i shkakton drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurën C tregon se për të shkuar në zonën arkeologjike, duhet të marrim drejtimin majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të bëjë ndarjen e përkohshme të senseve të kundërta të qarkullimit.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKIM”, tregon një zonë për parkimin e gjysmërimorkiove.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të ketë të aktivizuara frenat e qëndrimit (frenat e dorës).

Lista e testeve

Kur lëvizim natën në rrugë interurbane dhe këmbehemi me mjete të tjera duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që humbet të gjitha pikët në lejen e drejtimit duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit detyron kompaninë siguruese të mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor në aksident rrugor, të dëmshpërblejë të tretët që janë dëmtuar.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet rritet me bllokimin e filtrit të ajrit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë nivelin e alkoolit të frenave në depozitë.

Lista e testeve