Pyetja 1/40

Testi 23

Panelet distancometrike, si në figurë, gjenden vetëm në kalimet në nivel pa pengesa.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë kujdes, sidomos natën, pasi rrezikojnë të bien në ujë.

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, tregon se ndalim qarkullimi i mjeteve është në fuqi nga ora 7:30 deri në orën 19:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që kalojnë shpejtësinë 50 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrezikshëm.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë nevoja, të ndalojmë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin djathtas.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale, si në figurë, tregojnë se në afërsi ndodhet një kantier pune.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se në mes të karrexhatës ndodhet një ishull trafiku.

Lista e testeve

Kur në semafor është e ndezur drita jeshile, drejtuesi i mjetit lejohet të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm, në figurë, ndalojnë të kalosh shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku ka tabelë ‘’Autoshkollë’’.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në pjerrësitë zbritëse të ruajmë lëvizje sa më të njëtrajtshme (sa më uniforme).

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të ndalojë para vijës tërthore, në prani të sinjalit “Ndal dhe jep përparësi” ose të semaforit që ka të ndezur dritën e kuqe.

Lista e testeve

Kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali “KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA”, është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon pasi kalon mjeti O.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të kemi parasysh se sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i automjeteve që gjendja funksionale, pajisjet dhe gomat e të cilave përbëjnë rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur ngarkesa e vendosur në mjet del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, duhet të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse, kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u lidhur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet ta fashojmë në mënyrë që të mos mundet të lëvizë kokën.

Lista e testeve

Në rastin e aksidentit rrugor me pasojë zjarr dhe i dëmtuari ka djegie me skuqje të lëkurës, duhet të bëhet kompresa me ujë të ftohtë ose me akull.

Lista e testeve

Para vendkalimit të këmbësorëve, po të jetë e nevojshme, drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit deri në ndalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë urbane, në Shqipëri është 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon mbylljen e korsisë së djathtë, për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjali “NDALIM PARAKALIMI”, tregon vazhdimësinë e ndalim parakalimit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve mbi bankinat e rrugëve, përveç rasteve kur lejohet pushimi me sinjalizim.

Lista e testeve

Ndalohet përdorimi i pajisjeve të sinjalizimit zanor (borive) në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të papritura.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B1 është që personi të ketë mbushur moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile, e lidhur me aksidentet rrugore, është e pavarur nga përgjegjësia penale dhe përgjegjësia administrative.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të zëvendësojmë marmitën e prishur, me një tjetër te miratuar.

Lista e testeve

Frenimi i pabarabartë i rrotave mund të shkaktohet edhe nga lagia e ferrotave nga uji.

Lista e testeve