Pyetja 1/40

Testi 22

Sinjali në figurë paralajmëron kthesa me fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se, për të shmangur rrezikun, duhet t’i biem borive fort.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin maksimal të shpejtësisë, që është i vlefshëm vetëm për autovet

Lista e testeve

Sinjali në figurë, nëse nuk përsëritet, e humb vlefshmërinë pas kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtime të lejuara djathtas dhe majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që kanë zinxhirë në goma.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kthimin nga e majta në kryqëzimin e parë pas tij.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që mjetet në karrexhatën me katër korsi duhet t’u japin përparësi mjeteve që hyjnë nga e djathta.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, mund të tregojë një vendkalim për biçikletat.

Lista e testeve

Kur sinjalet e ndritshme në figurë janë të fikur lejohet të kalohet kryqëzimi, por me kujdes.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm të figurës këshillojnë drejtuesit e mjeteve të ruajnë shpejtësinë e treguar në simbolin e ndezur, për të gjetur fenrin jeshil të semaforit ndezur në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që ka përpara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste mjegulle.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të tre korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S kalon i pari që tu hapë rrugë mjeteve C dhe B.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D duhet t’i japë përparësi mjetit P.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje, kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të jetë karrexhata e ngushtë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në rrugë interurbane dytësore, të paktën 50 metër prapa mjetit të bllokuar.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të madhe se 190 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Gjatë dhënies së ndihmës së parë duhet të shmanget çdo ndërhyrje e gabuar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul përqendrimin në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, për të shkuar në Sarandë, duhet të ktheheni djathtas në kryqëzimin e dytë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon përdoruesve të rrugës se në afërsi gjendet një kthesë e fortë majtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge me sipërfaqe të rrezikshme kur bie shi.

Lista e testeve

Shiritat verdhë e zi, të vizatuar në bordurën e trotuarit, ndalojnë pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Kur freni i dorës është i aktivizuar, në kroskot ndizet simboli i paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 5 vjet, kur personat e kanë kaluar moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor mund të marrë si dënim edhe pezullimin e lejes së drejtimit.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet nëse gjatë frenimit prodhohen zhurma nga ferrotat e konsumuara.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) vepron në fazën e frenimit, kur gomat janë gati duke u bllokuar.

Lista e testeve