Pyetja 1/40

Testi 21

Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel i ruajtur me barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me bankinë të dëmtuar, që mund të shembet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një korsi të rezervuar për biçikletat dhe ciklomotorët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me gjatësi mbi 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon të kthehesh nga e majta në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kalimin nga të dyja anët e një pengese të mundshme rrugore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në një pikë doganore.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë nuk është e nevojshme të sigurohemi dhe të kemi kujdes, sepse e kemi ne të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, përcakton kufirin e karrexhatës.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë paraqet një pjesë autostrade.

Lista e testeve

Në rast se drita e verdhë e semaforit pulson (fiket e ndizet), mund të vazhdojmë lëvizjen por me kujdes të veçantë.

Lista e testeve

Në sinjalin si në figurë, feneri i tipit B tregon një pistë këmbësorësh.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me cilindratë mbi 150 cm³ në autostrada është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, kur kafshët që gjenden në karrexhatë japin shenja frikësimi.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet që të sigurohemi që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e tyre.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

Lista e testeve

Në rrugë ndalohet të bëhen gara shpejtësie me mjet.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet D dhe N kalojnë njëkohësisht pasi ka kaluar mjeti R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit është: D, C, A, H.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm natën.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit duhet të kontrollohen për efektshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, duhet të nxirren menjëherë trupat të huaj të pranishëm në të.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Kryqëzimi në disnivel sipas rregullit është i rregulluar me semaforë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron korsitë e kanalizimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron pjesë rruge, ku po bëhen punime.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregon që ndalohet pushimi i mjeteve në ditë festive, nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) ndalohen të përdoren në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mundet të kërkojë pezullimin e lejes së drejtimit.

Lista e testeve

Mirëfunksionimi i sistemit të djegies së motorit të mjetit, ul nivelin e ndotjes atmosferike.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve