Pyetja 1/40

Testi 20

Sinjali në figurë paralajmëron dy kthesa për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e mundshme të gurëve mbi siperfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal ndalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e “Ndalim parakalimi” të motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk kanë vendosur goma bore ose zinxhirë për borë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kufizimin e shpejtësisë dhe ndalimin para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim këmbësor urban, të rregulluar nga polici ose semafori.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës të paraqitur në figurë, është i ndaluar ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e këmbësorëve në kryqëzime.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, lejojnë të zihet korsia poshtë dritës së kuqe në formë “X”.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur, lejohet kalimi i vijave nga mjetet që vijnë në sensin e kundërt të mjetit në figurë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori).

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B duhet të presë të kalojë mjeti P.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti M duhet të presë kalimin e mjetit O.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jenë mjetet e tjera, para ose pas nesh, të cilat po kryejnë të njëjtën manovër.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut përdoret edhe nga motorёt e ndaluar në karrexhatë, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e motorit me kosh.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet kur nuk ka pasagjerë në mjet.

Lista e testeve

Në korsinë e biçikletave ndalohet qarkullimi i të gjitha mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se rruga është e pakalueshme deri në Fushë Arrëz.

Lista e testeve

Kufizuesit anësorë në figurë tregojnë kufirin e rrugës me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë një sinjali rreziku, tregon distancën 320 metër nga sinjali i rrezikut deri te vendi ku fillon rreziku.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, kur është i pranishëm rreziku i verbimit të përdoruesve të tjerë të rrugës, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga uniforma.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet atëherë kur ndërhyn kompania siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit, pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur.

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sigurohet tejdukshmëria dhe pastërtia edhe e xhamave anësorë të mjetit.

Lista e testeve