Pyetja 1/40

Testi 2

Sinjali në figurë kërkon uljen e shpejtësisë vetëm para kthesës së parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, në të cilën mund të ketë gurë ose masa dheu të shkëputur nga shkëmbinjtë në të djathtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin dhe për biçikletat dhe për ciklomotorët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e mjeteve gjatë gjithë ditës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon të vazhdosh drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të qarkullosh me shpejtësi 20 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se në kryqëzim jemi të detyruar të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet qëndrimi dhe pushimi i mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin jeshil të ndezur, lejon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon kthimin majtas të mjeteve që janë përballë tij.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh tipin e sistemit të drejtimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë duhet të respektohet për të evituar përplasjen me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, të tre korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit, ndalohet të ndryshohet korsia e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: T, A, S.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

Lista e testeve

Për të parakaluar duhet të sigurohemi se kemi distancë të mjaftueshme për të kryer manovrën.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi i mjetit është i ndaluar, përveç vendeve të parashikuara për këtë qëllim.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt mund të bëhet me litar të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi, gjatë shërbimit në qendra të banuara.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Një nga qëllimet e ndihmës së parë është të shmanget mundësia që i dëmtuari të lëndohet përsëri.

Lista e testeve

Ndalohet të drejtojmë mjete kur vuajmë nga sëmundje që e pengojnë drejtimin e tij.

Lista e testeve

Vetëm mjetet e destinuara për transport pasagjerësh bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal autostradal që tregon distancat në kilometër për të arritur në qendrat e ardhshme te banuara te shënuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin gjatë kohës që kryhen punime në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon fillimin e një rruge me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë në rastin kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut kur mendojmë se mjetet që vinë pas, nuk ruajnë distancën e sigurisë.

Lista e testeve

Certifikata e pronësisë së mjetit është dokument që duhet mbajtur në mjet.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të sistemohen ngarkesat në mënyrë të përshtatshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë orientimin (drejtimin) e fenerëve, për të shmangur verbimin e drejtuesve të tjerë të mjeteve..

Lista e testeve