Pyetja 1/40

Testi 19

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregoni kujdes për t’i dhënë përparësi këmbësorëve, që kalojnë mbi vijat e bardha.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në oraret që dalin fëmijët nga shkolla.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të mbahet një distancë sigurie me mjetin përpara, të paktën 80 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë, të cilat mund të ndotin ujin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë djathtas një pengesë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi vetëm nga e djathta.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi se mjetet, që vijnë nga sensi i kundërt, na kenë dhënë përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin e verdhë të ndezur, detyron lirimin e karrexhatës nga këmbësorët.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin majtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh edhe ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mjeti A, për t'u kthyer majtas, duhet të ndezë sinjalin e majtë vetëm pasi fillon të kthehet.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë të kalojë mjeti R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: M, C.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i një tramvaji në lëvizje nga e djathta, kur ka hapësirë të mjaftueshme nga e djathta e karrexhatës.

Lista e testeve

Para se të fillojmë manovrën e parakalimit duhet të ndezim sinjalin e krahut të majtë për të treguar fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i pamundur, drejtuesi i mjetit që në sensin e tij ka pengesën duhet t'i bjeri borisë pa ndërprerje që të ndalojnë mjetet që vijnë përballë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut i vendosur në një rrugë interurbane mund të sinjalizojë një mjet të ndalur në karrexhatë për shkak të një defekti.

Lista e testeve

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor vlefshmërie për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) i vendosur në mjete na përjashton nga detyrimi për të vendosur rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të marrësh masa të thjeshta dhe të shpejta për mbijetesën e të dëmtuarit deri në dhënien e ndihmës mjekësore.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të pushojë në vendpushimin më të afërt.

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon stacion treni, ku lejohet hyrja e mjeteve që transportohen me tren.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është kufizues që tregon kthesë të fortë majtas.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë, të vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregojnë se vazhdon ndalim pushimi.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në zonën ku është vendosur sinjali “PARKIM”.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ka defekt në frena.

Lista e testeve

Lejedrejtimi, e vlefshme për kategorinë përkatëse të mjetit, është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind gjithmonë, kur automjeti shkatërrohet plotësisht.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdorësh borinë vetëm në rrugë malore.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të shmangë çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës.

Lista e testeve