Pyetja 1/40

Testi 18

Sinjali në figurë kërkon të ecet me marshin më të lartë dhe të ruhet shpejtësia nëpërmjet frenimeve të vazhdueshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se rruga përfundon në një mol ose digë, me rrezikun e rënies në ujë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e taksive.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon parkimin e mjeteve nga ora 7:00 deri në 9:00 të mëngjesit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi edhe me shpejtësi më të vogël se 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron tu japësh përparësi mjeteve, që vijnë nga kahu i kundërt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve në vazhdimësi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin në kurrize rruge.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një vendqëndrim autobusi.

Lista e testeve

Kur pulson drita e verdhë e semaforit, (që fiket e ndizet), tregon se duhet ndaluar gjithmonë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë përpara kryqëzimit mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, duke pasur parasysh gjendjen teknike te mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur dukshmëria e rrugës është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangim veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen manovrat e forta me mjetin.

Lista e testeve

Vijat e bardha mbi rrugë, si në figurë, tregojnë zona të karrexhatës ku kalimi mbi to duhet të bëhet me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B duhet t’i japë përparësi mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: G, B, D, N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti që ka sinjalizuar se ka ndërmend të ndalojë në krahun e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet tërheqja e automjeteve.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt mund të bëhet me kavo çeliku të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e detyrueshme të përdoret nga drejtuesi i motorit dhe pasagjeri.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka plagë me hemorragji të jashtme, duhet të bllokohet plaga me një garzë të pastër dhe të lajmërohet (kërkohet) menjëherë ndihma e shpejtë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

Lista e testeve

Në rrugë interurbane dytësore lejohet lëvizja e mjeteve me shpejtësi maksimale prej 110 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se korsitë e majta janë për qarkullim normal dhe korsia e djathtë është e rezervuar për autobusë.

Lista e testeve

Kufizuesit në figurë përcaktojnë kufirin anësor të rrugës me dy sense lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, ndalon qarkullimin e gjysmërimorkiatorëve.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në autostrada, me përjashtim të rasteve të emergjencës.

Lista e testeve

Nëse llamba spiune e simbolit të paraqitur në figurë është e fikur gjatë lëvizjes me mjet, presioni i vajit në motor është në vlera normale.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga organi që e lëshon atë.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore detyron kompaninë siguruese të dëmshpërblejë drejtuesin e mjetit fajtor.

Lista e testeve

Zhurmat e forta, të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga funksionimi jo i rregullt i sistemit të ndriçimit.

Lista e testeve

Shkak i mosfunksionimit të fshirëseve të xhamave mund të jetë dëmtimi i motorinos.

Lista e testeve