Pyetja 1/40

Testi 17

Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme, majtas.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe të mos zhvendoseni në bankinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e gjithë mjeteve të tjera, me përjashtim të autobusëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e pavullnetshëm të mjetit, pavarsisht arsyes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pistë për mjetet që lëvizin me shpejtësi mbi 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron hyrje nga e djathta.

Lista e testeve

Shënimi "BUS", me ngjyrë të verdhë mbi asfaltin e rrugës, tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e autobusëve të shërbimin publik.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë ka karrexhatat anësore, që si rregull janë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta e kuqe e ndezur detyron ndalimin e mjeteve që lëvizin sipas drejtimit të saj.

Lista e testeve

Semafori në figurë është për biçikleta.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar, kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet.

Lista e testeve

Në figurë tregohet se mjeti P e ka kaluar mirë kryqëzimin.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që mjetet para dhe prapa nuk kanë sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është A dhe R njëkohësisht, pastaj mjeti C.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D dhe A kalojnë në të njëjtën kohë.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë, si rregull, mjeti që lëviz në zbritje duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në ngjitje.

Lista e testeve

Ngarkesa, që del jashtë karrocerisë nga prapa, duhet të mbulohet me një beze të kuqe gjatë ditës.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se pas tij është i ndaluar qarkullimi i biçikletave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë informon drejtuesit e mjeteve, që qarkullojnë në rrugë interurbane, për praninë e një pike furnizimi me karburant.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon një rrugë me sipërfaqe të deformuar.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon zona të rezervuara për plazh.

Lista e testeve

Kur nis mjetin nga vendi, drejtuesi duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse ka mjete që vijnë nga pas.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm kur mjeti është parkuar jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B është që kandidati të ketë mbushur moshën 21 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore bazohet në parimin, sipas të cilit çdo dëm duhet të dëmshpërblehet.

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga defekte të sistemit të shkarkimit të gazrave.

Lista e testeve

Një frenim jo i mirë ose i çekuilibruar mund të shkaktohet nga niveli i ulët i vajit lubrifikues në depozitën e vajit të motorit (nënkarter).

Lista e testeve