Pyetja 1/40

Testi 16

Paneli me 3 vija të kuqe në figurë, tregon se në largësinë 50 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të karrexhatës nga krahu i djathtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e motomjeteve me tre rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e mjetit pas sinjalit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas 320 metrave, jemi të detyruar të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që aksi i rrugës është paralel me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të jemi të kujdesshëm edhe pse kemi përparësi kalimi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e pandërprerë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur lejon kalimin vetëm të mjeteve.

Lista e testeve

Fenerët e tipit C, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë tregojnë se mjeti që kthehet djathtas duhet tu japë përparësi biçikletave.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë e tillë, që të mos shkaktojë pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti C duhet të shkojë drejt duke i dhënë përparësi mjetit B.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të kalojmë ne të parët, pastaj mjetet që vijnë nga e djathta jonë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N pasi vendoset në qendër të kryqëzimit, duhet të presë kalimin e mjeteve R dhe A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H duhet të presë kalimin e mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara është ambulancë.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi pjesët e sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit duhet të jenë në gjendje të mirë teknike.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

Lista e testeve

Zona e përzgjedhjes është zonë ku ndalohet qarkullimi i mjeteve të rënda.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon shpejtësinë maksimale, me të cilën duhet të lëvizin mjetet, në rrugën ku është vendosur sinjali.

Lista e testeve

Sinjali në figurë kufizon trotuaret e rezervuar për shërbimet publike.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “RRUGË E RRËSHQITSHME”, tregon fundin e rrezikut.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit pranë stacioneve të autobusëve.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të kabinës.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i sistemit të ndriçimit.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) është një sistem që përdoret për zëvendësimin e rrotave.

Lista e testeve