Pyetja 1/40

Testi 15

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel pa barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se karrexhata do të bëhet me dy sense lëvizjeje, nga një sens lëvizjeje që ishte më parë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet të përdorësh borinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e një pjese rruge të dëmtuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në pjesë rruge ku kryhen pastrime.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një shpëtueseje trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta e shpëtueses.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që po afrohemi në një kryqëzim ku duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që mjetet në karrexhatën me katër korsi duhet të rritin shpejtësinë në afërsi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes në pjesët ngjitëse dhe zbritëse.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një semafor normal për mjete.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron vetëm mjetet e rënda të ndalojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të kthehet majtas.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti S për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: R, C, A.

Lista e testeve

Ndalohet të parakalohet një mjet që ka ndaluar për t’i dhënë përparësi një mjeti tjetër.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet të sistemohet në mënyrë të tillë që të mos zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vendosë trekëndëshin e rrezikut mbi 50 metra prapa mjetit, në rrugë interurbane dytësore edhe kur ngarkesa duket.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar nga aksidenti rrugor është detyrim vetëm nëse gjykohet aksident i rëndë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Karrexhata është zona e përcaktuar për qëndrimin e autobusëve në stacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon dalje, pas distancës 500 metra, për të shkuar në zonat turistike që janë shënuara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund te kufizojë një zonë të punimeve në rrugë, për një kohë të shkurtër.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregon se pushimi është i ndaluar për autobusët.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se qëndrimi është i rezervuar për makinat e ndihmës së shpejtë.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) përdoren kryesisht kur bllokohet trafiku.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur qarkullon në korsinë e sensit të kundërt të lëvizjes në kthesë.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, shkarkohet nga përgjegjësia duke i paguar të dëmtuarit.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor është e nevojshme të kontrollohen frenat, nëse fishkëllejnë gjatë frenimeve.

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë nevojitet të kryhet kontrolli i llojit të materialit të gomave.

Lista e testeve