Pyetja 1/40

Testi 14

Sinjali në figurë paralajmëron ndryshim korsie.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se po afrohemi në një pjesë rruge të deformuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në të dy senset.

Lista e testeve

Sinjali në figurë urdhëron ndalim qarkullimi për mjete që janë më të gjerë se 2.3 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndalohet pushimi i mjeteve nga ora 21:00 deri në orën 4:00, të ditës së hënë deri të premte, për arsye të pastrimit të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë mbi 30 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se do ndeshim sinjalin “STOP” në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë është e vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve në kurrize rruge.

Lista e testeve

Drita e verdhë fikse e semaforit është e ndezur kur drita jeshile dhe drita e kuqe janë të fikura.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet prapa tij që të futen në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të përshtatni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke e zvogëluar atë sipas rastit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B duhet të kthehet vetëm djathtas.

Lista e testeve

Për t’u kthyer djathtas duhet të pozicionoheni në korsitë që lejojnë kthimin djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A, për kthim majtas, ka zgjedhur korsi të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet E dhe B kalojnë pas mjetit A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i mjeteve të ngadalta në ngjitje të një kurrizi rruge, në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë urbane bëhet duke kaluar shpejtësinë prej 50 km/orë.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese, e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë, duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në çdo automjet, tregohet në lejen e qarkullimit të tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse nuk është e detyrueshme të përdoret, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, duhet të bllokohet rrjedhja e gjakut me garzë sterile ose me copë të pastër.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm udhëtimin.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën minimale të sigurisë, që mjetet duhet të ruajnë gjatë qarkullimit në korsitë përkatëse.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përdoret nga polici i trafikut rrugor për ndalimin e mjeteve ose për të rregulluar trafikun.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKIM”, tregon që në ditë pune mund të parkojmë mjetin nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “Ndalim Pushimi”, tregon se nga e Hëna në të Premte ( nga ora 21:00 deri në orën 4:00) ndalohet pushimi i mjeteve, sepse bëhet

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesi i mjetit lëviz me shpejtësi më të ulët se shpejtësia e lejuar.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, paguan dëmet e shkaktuara, vetëm nëse mjeti drejtohet nga pronari.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel është më e madhe, nëse tymi i shkarkuar paraqet ngjyrë të errët.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të frenojë fort në pjesët e rrëshqitshme të rrugës.

Lista e testeve