Pyetja 1/40

Testi 13

Sinjali në figurë kërkon t’u jepet përparësi vetëm fëmijëve që dalin nga shkolla.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun e rënies së gurëve nga shkëmbinjtë, që ndodhen në anën e majtë të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e makinave bujqësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin, për aq kohë sa nuk sjell pengesa për hyrje-daljen e mjeteve nga zona private.

Lista e testeve

Sinjali në figurë e ndalon kthimin nga e djathta në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të sigurohemi se, mjetet që vijnë majtas ose djathtas, po na japin përparësinë.

Lista e testeve

Germat P dhe L, të vizatuara mbi sipërfaqen e karrexhatës së bashku me kryqin e Shën Andreas, tregojnë se po i afrohemi një kalimi në nivel.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë lejon parakalimin në pjesën ngjitëse të kurrizit.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur detyron këmbësorët t’u japin përparësi mjeteve që kthejnë drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet përballë tij që të kthehen djathtas.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kalimet e ngushta ose të rënduara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në pjesë rruge, ku fushëpamja është e kufizuar për shkak të mjegullës ose shiut të dendur.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve është një distancë fikse, e pandryshuar.

Lista e testeve

Kur lëvizim në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen manovrat e forta, duke vepruar me kujdes në timonin e mjetit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetit që ka zënë korsinë e djathtë i lejohet të levizë drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Para se të fillojmë kryerjen e manovrës për kthim djathtas duhet të lajmërojmë për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka bërë zgjedhje të gabuar të korsisë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H, kalon para mjetit D.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti prapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet gjithmonë të lëvizet në rreshta paralele.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet shënohet në lejen e qarkullimit, por nuk përfshin drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja dhe nuk merr frymë, duhet t’i lirohet goja edhe hunda nga pengesa të mundshme.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Në zonën urbane këmbësore mund të qarkullojnë mjete të personave me aftësi të kufizuara, që kanë përmasa dhe shpejtësi të krahasueshme me biçikletat.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve se duhet të marrin kthesën djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se rritet numri i korsive të lëvizjes.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron se në atë pjesë rruge mungojnë sinjalet vertikale.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të bëjë ndalesa të ndërmjetme në udhëtimet e gjata.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në rrugë interurbane, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur tejkalohet limiti i shpejtësisë me 15 km/orë.

Lista e testeve

Personit përgjegjës në një aksident rrugor i anulohet leja e drejtimit në çdo rast.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor pakësohet duke përdorur marmitë katalitike.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga prania e dëborës dhe e akullit në rrugë.

Lista e testeve