Pyetja 1/40

Testi 12

Panelet distancometrike na detyrojmë të ndalojmë para tyre.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të bëni kujdes për shkak të shqetësimit që mund të sjellin fluturimet e avionëve në kuota të ulëta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një kamion me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë të parakalojë një mjet me motor me dy rrota, brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në rrugë interurbane, ndalon pushimin gjatë 24 orëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh rrugën drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një kantieri rrugor, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku është në fuqi rregulli i përparësisë nga djathta.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me një karrexhatë, e cila është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar trekëndëshi i verdhë, mjetet e transportit publik duhet të ndalojnë para vijës tërthore të kryqëzimit.

Lista e testeve

Në sinjalin si në figurë, feneri i tipit A është një semafor për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Në sinjalistikën horizontale si në figurë, tregohet se jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kurriz rruge, në një rrugë me karrexhata të pavarura, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T duhet të presë kalimin e mjetit O.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas kësaj radhe: E, R, S, A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i korsisë së emergjencës si korsi lëvizjeje nga automjetet.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në autoveturë është maksimumi 5 veta.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motomjeteve me tri rrota dhe me kabinë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Ndalohet dhënia e ndihmës së parë një të aksidentuari nga një aksident rrugor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për të mbajtur lejedrejtimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon numrin e një rruge ndërkombëtare Evropiane.

Lista e testeve

Sinjalet në figurë kufizojnë korsitë e karrexhatës.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se sinjali është i vlefshëm vetëm për ditët festive dhe në oraret e treguara.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon bllokim rruge, për shkak të një përplasje aksidentale.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur kalohen kufijtë maksimalë të shpejtësisë me jo më shumë se 10 km/orë.

Lista e testeve

Personit përgjegjës në një aksident rrugor mund t’i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit.

Lista e testeve

Djegia jo e plotë e karburantit në motorët diezel, rrit nivelin e ndotjes atmosferike.

Lista e testeve

Shkak i mosfunksionimit të fshirëseve të xhamave mund të jetë djegia e rezistencës ngrohëse të xhamit të pasmë.

Lista e testeve