Pyetja 1/40

Testi 11

Në prani të sinjalit në figurë lejohet pushimi i mjetit në kthesë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një urë të lëvizshme.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet përdorimi i borive, por vetëm në raste rreziku të papritur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin për motomjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin nga e djathta për mjetet e paraqitura në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, në të cilin është në fuqi rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin në vazhdimësi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia A lejon vetëm të kthehesh majtas.

Lista e testeve

Semafori në figurë paralajmëron një shkollë në afërsi.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon kalimin e kryqëzimit nga mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti G mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose mund të kthehet majtas.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve ndalohet të ulësh shpejtësinë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S kalon i pari dhe mbas tij kalojnë mjetet D dhe E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S i jep përparësi mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në afërsi të spitaleve.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit zvogëlohet kur mjeti që duam të parakalojmë e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të mbajë të ndezur fenerët verbues (dritat e gjata).

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk janë shumë të nevojshëm.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon pozitivisht në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një qendre urbane.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kufizues anësor të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të keni kujdes për të shmangur rrezikun e përplasjes me mjetet e ndaluara për shkak të trafikut.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve mbi ishujt e trafikut.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, kur ka rrezik të verbojmë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili brenda një viti ka kryer 3 shkelje, ku secila prej tyre ka çuar në zbritjen e të paktën 5 pikëve, duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

Lista e testeve

Me përgjegjësi civile, në rast aksidenti rrugor, kuptohet detyrimi për të zhdëmtuar palën e dëmtuar nga aksidenti.

Lista e testeve

Mirëfunksionimi i sistemit të ushqimit të mjetit zvogëlon ndotjen e ajrit.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) shërben për të bllokuar mjetin, në rastin kur drejtuesi largohet.

Lista e testeve