Pyetja 1/40

Testi 100

Sinjali në figurë tregon hyrje në një tunel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim rruge, nga e majta, me gjatësi prej 380 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është ndalim qarkullimi vetëm për mjetet me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë në kufi për të kryer kontroll doganor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh rrugën drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh para vijës tërthore të ndalimit dhe të japësh përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi duke lëvizur në një karrexhatë me një sens.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbrit).

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na detyron të lirojmë menjëherë kryqëzimin kur kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon që mjeti C, për tu kthyer djathtas, duhet të ndalojë paraprakisht.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të pozicionohemi në korsinë e duhur për drejtimin që kemi zgjedhur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: S, B, T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A i jep përparësi mjetit F edhe kur është në emergjencë.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Parakalimi kryhet nga e djathta kur rruga ka trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhet pranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në zbritje.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset mbi ngarkesën që mund të ketë rënë në karrexhatë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit, kur ekzistojnë, duhet të vendosen si nga drejtuesi i mjetit ashtu dhe nga pasagjerët.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion drejt për të kufizuar daljen e gjakut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarëse.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron mjetet me motor të lëvizin në një rresht të vetëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e pengesave të dukshme në karrexhatë.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë vlejnë vetëm në ditët e punës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit para hyrjeve të garazheve.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të sinjaleve.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga pistoleta.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile, e lidhur me aksidentet rrugore, është e pavarur nga përgjegjësia penale dhe përgjegjësia administrative.

Lista e testeve

Mirëfunksionimi i sistemit të ushqimit të mjetit zvogëlon ndotjen e ajrit.

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa, duhet që të mos bëjmë kthime të menjëhershme të timonit.

Lista e testeve