Pyetja 1/40

Testi 1

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të pajisur me gjysmëbarriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë këshillon të rritet shpejtësia e lëvizjes, me qëllim që të rritet fërkimi i gomave me rrugën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon një autoveturë të parakalojë një ciklomotor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e mjeteve për banorët e lagjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në afërsi të një kryqëzimi dhe të detyron të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet të ulim shpejtësinë pasi nuk e kemi më të drejten e perparësisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kthimin nga e djathta në kryqëzimin që po afrohet.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet, në çdo rast, një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë lejon kalimin e mjeteve, nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon të kalojnë kryqëzimin mjetet që janë përballë tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Edhe shpejtësia e mjetit, që lëviz para nesh, ndikon në distancën e sigurisë që duhet të ruajmë me të.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D është i detyruar të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i fundit kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjetit H.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga krahu i djathtë, në kryqëzime ose në afërsi të tyre, i një mjeti që ka të ndezur sinjalin e krahut të majtë për t'u kthyer majtas dhe e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të shmanget rënia e saj.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi gomat e përparme.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit janë të vetmet sisteme sigurimi të parashikuara në autovetura.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në autostrada.

Lista e testeve

Zona me trafik të kufizuar është zona në të cilën lejohet vetëm qarkullimi i ciklomotorëve dhe biçikletave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një stacion të shërbimit dhe riparimit të autobusëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon si duhet të përdoren korsitë për kategoritë e ndryshme të mjeteve.

Lista e testeve

Në prani të panelit në figurë duhet të rrisim kujdesin në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në afërsi të pikave të karburantit (më afër se 5 metër nga instalimet e destinuara për furnizim).

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën për të qenë e dallueshme.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 10 vjet, kur u jepet invalidëve.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore kufizohet me dëmshpërblimin vetëm të sendeve.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet gjendja e shkarkuesit të gazrave të djegies.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, rritet qëndrueshmëria e mjetit gjatë lëvizjes në kthesa.

Lista e testeve