Pyetja 1/30

Test i rastit

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron çdo lloje kapërcimi hekurudhor, qe nuk ka pengesa

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e të rriturve nëse nuk shoqërojnë fëmijë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e sensit të vetëm të qarkullimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i zbatueshëm vetëm për autoveturat

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të kthehemi djathtas apo majtas sipas rastit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një korsi të rezervuar për biciklistët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë mund të kthehemi djathtas, duke i dhënë paraprakisht përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën në të cilën futemi me mjet

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur sinjalizimi rrugor na e ndalon këtë manovër

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi paraprakisht, nëse korsia ku do të futemi është e lirë përpara nesh në një hapësirë të mjaftueshme duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me një shenjë dalluese identifikimi që lejon të përcaktohet pronari i ciklomotorit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me mekanizmin e qëndrimit

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i korsës së pedalit të frenave

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve