Pyetja 1/30

Test i rastit

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se qarkullimi do të bëhet me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të detyron të ndalosh para vijës së bardhë tërthore të ndalimit dhe të japësh përparësi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një kantieri pune

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal paralajmërimi për një rrezik

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë mund të tregojë një pjesë rruge me kthesa të rrezikshme në seri

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ofiçinë për shërbime mekanike të mjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi turistik

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) mund të kthehemi majtas vetëm kur duket drita e verdhë

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi në një rrethrrotullim

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera) kur ndeshen në ato pjesë rruge ku është në fuqi “NDALIMI IPUSHIMIT”

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në ngushtimet e rrugës ose pengesave në rrugë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar në karrexhatat me një sens lëvizjeje për qarkullimin

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar mbi ishujt e trafikut

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ndezim sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e sinjalizimit zanor

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga frenim i bërë me levën e marshit në pozicionin e lëvizjes mbrapa

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i korsës së pedalit të frenave

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve