Pyetja 1/30

Test i rastit

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kurriz rruge të dyfishtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se po i afrohemi një rruge me gunga

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një mbikalim të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin vetëm për mjetet me motor

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon që mund të lëvizet në rreshta paralele për distancën e treguar

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në fillim të një rruge pa dalje për mjetet

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se duhet të rrisin kujdesin

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në afërsi të një vendqëndrimi për mjetet

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën përcakton kufirin e rrugës kryesore, që ndërpritet me një rrugë dytësore

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, mund të kryhet manovra e ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në funksion të kohës që kemi në dispozicion për të udhëtuar deri në destinacion

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në raste mjegulle

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në afërsi të sinjaleve rrugore në çdo rast

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve dhe motoçikletave

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është tepër i rrezikshëm si fenomen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë pjesë të ashpra të asfaltit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i trashësisë së ferrotave të frenave

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ruajtur shpejtësi e lartë gjatë lëvizjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve