Pyetja 1/30

Test i rastit

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugëkalim nëpër male

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjese te rrugës ku mund te kalojnë edhe papritur, kafshe te egra

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjese te se njëjtës rruge, me drejtim qarkullimi te dyfishte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një detyrim për t’u kthyer djathtas

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron mungesën e përkohshme të sinjaleve horizontale

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues për shërbime hotelerie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të mjeteve se rruga është e bllokuar nga bora

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë duhet në çdo rast të kthehemi djathtas, pa zënë kryqëzimin

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, karrexhata është e ndarë në dy korsi

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë tregon vendin para të cilit drejtuesit e mjeteve ndalojnë për të dhënë përparësi

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende ku ka tabelë ‘’Autoshkollë’’

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet nga numri i korsive të rrugës

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në pistat e biçikletave

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë të pajisura me korsi shpejtimi për hyrjen në rrugë

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e shikimit prapa

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht ekuilibri i duhur i rrotave

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike nuk lejohen të përdoren gjatë drejtimit te ciklomotorëve nëse kërkohet përdorimi qoftë edhe i një dore

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve