Pyetja 1/30

Test i rastit

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë të kthejë kokën prapa.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në orët e natës.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rrugët e komunave dhe fshatrave.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në ngushtimet e rrugës ose pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur gjysmëbarrierat sapo kanë filluar të hapen.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e paneleve distancometrike.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në pjesët ngjitëse (të përpjeta) të kurrizeve të rrugëve, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar po që se mjeti para nesh ka të ndezur sinjalin e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka fushëpamje të mjaftueshme për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga përmasat gabarite (kufitare) të automjetit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me borë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kërkon që të vendosim mjetin në pushim pa krijuar pengesë për mjetet e tjera.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë mjete që lëvizin me zinxhirë që nuk kalojnë masën 7000 kg.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qarkullosh me mjetin kur sa po i ke vendosur goma të reja.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të mos kalojë kurrë kufijtë e shpejtësisë sё lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet si rregull, në kryqëzime të respektojë sinjalet e përparësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në kohën kur ndizen edhe dritat e rrugëve.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet vetëm në rrugët interurbane.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur po futemi në një karrexhatë përmes korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve