Pyetja 1/30

Test i rastit

Sinjali në figurë, kur është me fushë të verdhë, paralajmëron një impiant semaforik të përkohshëm në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas, në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbrit).

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen manovrat e forta, duke vepruar me kujdes në timonin e mjetit.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të ndryshojë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori).

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: T, A, S.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: H, D, L, B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë të rrëshqitshme duhet të kryhet me shpejtësi të madhe.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të shmanget rënia e saj.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) i vendosur në mjete na përjashton nga detyrimi për të vendosur rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Kukës, jemi të detyruar të vendosim zinxhirë ose goma bore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin e sensit të lëvizjes nga e majta.

Lista e testeve

Kufizuesit anësorë në figurë tregojnë kufirin e rrugës me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Paneli plotësues, si në figurë, tregon se po bëhen punime vijëzimi mbi asfalt.

Lista e testeve

Para se të nisim lëvizjen me mjet duhet që të vendosen rripat e sigurimit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në pistat e biçikletave.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, kur është i pranishëm rreziku i verbimit të përdoruesve të tjerë të rrugës, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Dokumenti i zhdoganimit të mjetit është dokument që duhet mbajtur në mjet.

Lista e testeve

Çdo lejedrejtimi e lëshuar për herë të parë ka një total prej 30 pikësh në datën e lëshimit të saj.

Lista e testeve