Pyetja 1/40

Test i rastit

Në prani të sinjalit në figurë duhet të bëni kujdes për shkak të shqetësimit që mund të sjellin fluturimet e avionëve në kuota të ulëta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjithë ciklomotorët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e motomjeteve me tre rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një shpëtuese trafiku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kryqëzimi ku po futemi është i rregulluar me një rrethqarkullim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohemi, ndalohet kthimi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin e mjeteve përkohësisht mbi të.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë është jashtë funksionit lejon kalimin e mjeteve, por duke treguar kujdes.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta jeshile e ndezur lejon vazhdimin e lëvizjes sipas drejtimit të shigjetës.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit H i lejohet të kthehet majtas.

Lista e testeve

Në një rrugë me shina tramvaji, mjetet mund të qarkullojnë sipër shinave (nëse nuk sinjalizohet ndryshe) por pa penguar lëvizjen e tramvajit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T i jep përparësi mjeteve P dhe M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari kur ka në funksion sinjalet e urgjencës.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në karrexhatat e rrugëve me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në rrugë interurbane dytësore, të paktën 50 metër prapa mjetit të bllokuar.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë menjëherë pas mjetit të bllokuar, në pjesën e pasme të tij.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit duhet të kontrollohen për efektshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motokarrove.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, mund të përdorë për pushim korsinë e emergjencës, por jo me shumë se 3 orë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit zvogëlon aftësitë e përqendrimit në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e pistës për biçikletat paralel me rrugën e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ngushtimin e karrexhatës për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përdoret nga polici i trafikut rrugor për ndalimin e mjeteve ose për të rregulluar trafikun.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një makine pastruese të mbeturinave .

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi me pagesë fikse.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm ditën.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur janë thyer rregullat për ruajtjen e ambientit nga zhurmat.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile, e lidhur me aksidentet rrugore, është e pavarur nga përgjegjësia penale dhe përgjegjësia administrative.

Lista e testeve

Djegia jo e plotë e karburantit në motorët diezel, rrit nivelin e ndotjes atmosferike.

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të furnizojmë me lëng pastrues depozitën e pajisjes për larjen e xhamave.

Lista e testeve