Pyetja 1/40

Test i rastit

Sinjali në figurë paralajmëron një zbritje të rrezikshme me pjerrësi 10%.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një impiant semaforik, me vendosje vertikale të fenerëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një kamion me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë të parakalojë një mjet me motor me dy rrota, brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e mjeteve të invalidëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një detyrim për t’u kthyer djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në një pikë doganore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku është në fuqi rregulli i përparësisë nga djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon vendkalim këmbësorësh.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë, me korsi emergjence (A), tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë detyrojnë të ruash shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë përpara kryqëzimit mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 40 km/orë.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore për autokarrot, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të ndryshojë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: T, B, C, A.

Lista e testeve

Mjeti R duhet të kalojë i fundit.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një përmirësim të punës së mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët duhet të jenë prodhime origjinale të fabrikave të licencuara dhe funksionale.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në autostrada.

Lista e testeve

Korsia e ngadalësimit shërben për hyrjen e mjeteve në autostrada.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Kufizuesit në figurë tregojnë afrimin në një kryqëzim në formë “T“-je.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge me sipërfaqe të rrezikshme kur bie shi.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të kabinës.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh.

Lista e testeve

Ndërrimi i filtrit të ajrit zvogëlon ndotjen e mjedisit.

Lista e testeve

Gomat e dëmtuara deri në pjesën e përforcuar me tela duhet të zëvendësohen.

Lista e testeve