Pyetja 1/40

Test i rastit

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë vendoset pas çdo vendkalimi për biçikletat.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e makinave bujqësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një postblloku rrugor, të vënë nga organet e policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të zgjedhësh një nga drejtimet e lejuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të ndalon të vazhdosh lëvizjen në këtë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kryqëzim, në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet t’i japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë kufizon hapësirën e rezervuar për pushimin e autobusëve.

Lista e testeve

Kur në semafor ndizet drita jeshile duhet të kalojmë kryqëzimin duke treguar kujdes.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën e verdhë dhe drejtuesi i mjetit ka hyrë në kryqëzim, duhet të vazhdojë lëvizjen për të liruar kryqëzimin.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në pjerrësitë zbritëse të ruajmë lëvizje sa më të njëtrajtshme (sa më uniforme).

Lista e testeve

Para se të fillojmë kryerjen e manovrës për kthim djathtas duhet të lajmërojmë për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S kalon para mjetit R.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të kemi parasysh se sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet mund të dalë nga prapa jo më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit ushtarakët e forcave të armatosura.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Në korsinë e emergjencës lejohet ndalimi i mjeteve në raste emergjence (për defekt mjeti, për raste të sëmundjes së drejtuesit të mjetit, etj.).

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron mjetet të lëvizin, në çdo korsi, me shpejtësi më të vogël se shpejtësitë e treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon qendrën e një zone të banuar.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orarin e punës të një kantieri rrugor.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në rrugë interurbane, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen të gjitha kategoritë e makinave teknologjike.

Lista e testeve

Kompania siguruese dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, duke u bazuar edhe në procesverbalin e hartuar nga policia rrugore.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke përshpejtuar me pedalin e gazit, sa më shpesh dhe sa më fort.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga prania e lubrifikantëve të ndryshëm në karrexhatë.

Lista e testeve