Pyetja 1/40

Test i rastit

Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel i ruajtur me barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë pyjore, në të cilën është i ndaluar kampingu.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një autoveturë të parakalojë një mjet transporti mallrash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë ku ndalohet qarkullimi për mjetet e invalidëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin për t’u kthyer majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron hyrje nga e djathta.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet të lëvizet mbi vijat e pandërprera.

Lista e testeve

Në sinjalistikën si në figurë tregohet një degë kryqëzimi me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë jeshile të ndezur lejon hyrjen në kryqëzim.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me trekëndëshin e verdhë të ndezur, paralajmëron punimet në vazhdim mbi korsi.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar ishpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave aktive.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi paraprakisht nëse korsia ku do të futemi, është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon para mjetit L.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R duhet të presë kalimin e mjeteve E dhe N.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysëmrimorkiatorët.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të jetë i vendosur në rrugë në mënyrë të tillë, që të jetë i dukshëm të paktën në distancën 100 metra nga mjetet që vijnë pas tij.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët duhet të jenë prodhime origjinale të fabrikave të licencuara dhe funksionale.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve mbrojtëse për fëmijët nuk është i detyrueshëm nëse fëmija udhëton së bashku me prindin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarëse.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada, në Shqipëri është 110 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon qendrën e një zone të banuar.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë që mund të lëvizet në rreshta paralele për distancën e treguar.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve në rresht të dytë.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të fenerëve verbues.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur automjeti nuk ka kryer kontrollin teknik.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i borive të pamiratuara nga fabrika prodhuese.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, rritet mundësia për të shkaktuar aksident rrugor.

Lista e testeve