Pyetje të Rastit

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash qe dallon nga shenjat përkatëse të vendosura mbi rrugët jashtëqytetëse dhe ato qytetëse

Lista e testeve