Pyetje të Rastit

Shigjeta majtas, e simbolit në figurë, bëhet e dukshme në kroskot me ngjyrë jeshile që pulson, kur ndizet sinjali i drejtimit majtas.

Lista e testeve